Domovská stránka » PACIENT POTREBUJE POCIT ISTOTY
Príprava na zrelý vek

PACIENT POTREBUJE POCIT ISTOTY

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

MGR. VLADIMÍR NECKÁR

Prezident OZ Nádej pre pľúca

Vladimír Neckár na vlastnej koži pocítil problémy so schvaľo­vaním ino­vatívnej liečby pre pacientov s pľúcnymi fibrózami. Lieky sú drahé a rozhodnutia zdravot­ ných poisťovní o tom, komu liečbu preplatia, sú podľa neho netransparentné. Jeho túžbou je, aby sme u nás pre proces schvaľovania zaviedli presne definovaný štandardizovaný postup.

Ako vnímate dostupnosť modernej liečby pneumologických ochorení v súčasnosti?

Ako pacient s idiopatickou pľúcnou fibrózou (IPF) som zažil aj situáciu, v ktorej po jednoznačnej indikácii liečby zaujala zdravotná poisťovňa váhavé stanovisko. Zarazilo ma, že po zaslaní takej podrobnej zdravotnej dokumentácie do poisťovne tento liečebný postup zamietli. Ak ide o cielenú liečbu tohto vážneho ochorenia, malo by sa s ňou začať čím skôr. Žiaľ, skostnatenosť systému v našej krajine v súvislosti s kategori­záciou a celým schvaľovacím procesom modernej inovatívnej liečby spôsobuje iba frustráciu a beznádej pacientov.

Je inovatívna liečba pre pacientov s pľúcnymi fibrózami dostatočne dostupná?

Ako prezident OZ Nádej pre pľúca, ktoré zastrešuje pa­ cientov s pľúcnymi fibrózami, pravidelne komunikujem so spolupacientmi a s ich rodin­ nými príslušníkmi. Často sa pri diskusiách stretávam s ne­ dostatočnou informovanosťou ohľadom možnosti inovatívnej liečby. Práve v tom vidím ob­rovský priestor na vytváranie dialógu medzi laickou a odbor­nou verejnosťou. Dostupnosť liečby na Slovensku by mala byť prioritnou témou pre kompe­ tentné úrady a farmaceutické firmy. Nová liečba, samozrejme, aj niečo stojí. No nenechajme ľudí, ktorí odvádzajú, respektí­ve odvádzali dane štátu, platiť najvyššiu cenu, ktorou je vlast­ný život.

Nenechajme ľudí platiť životom.

Aká je dostupnosť týchto liekov pre bežného slovenského pacienta v porovnaní s inými krajinami Európskej únie?

Cena kvalitných liekov na lieč­ bu pľúcnych fibróz je vysoká a pre mnohých pacientov fi­nančne nedostupná. Pri liečbe hepatitídy, reumy alebo pri onkologických ochoreniach je cena liekov často ešte vyššia. V okolitých krajinách sú tieto lieky pre pacientov dostupnej­šie a je pritom jasne určené, ktorý pacient má byť týmito liekmi liečený, bez ohľadu na rozhodnutia poisťovní, ktoré si netransparentne určujú, komu liek uhradia, keďže nie je hradený v procese štandardnej úhrady. O liečbe tak rozhoduje lekár.

Do akej miery ovplyvňuje život pacienta (ne)dostupnosť liekov na Slovensku?

Ak ochoriete na chrípku alebo iné bežné ochorenie, idete k le­ károvi. Ten vám podľa presne definovaných liečebných po­ stupov predpíše liečbu, ktorá je niekedy individuálne prispôso­ bovaná, napríklad podľa poten­ciálnych pacientových alergií. Po vybratí predpísaných liekov z lekárne sa začnete liečiť a do 2­3 týždňov to v štandardnom prípade zvládnete a znovu na­ behnete do pracovného tempa. V prípadoch ochorení, ktoré už nie sú také bežné a vyžadujú dlhšie diagnostické obdobie aj omnoho špeciálnejšiu lieč­bu, si úprimne prajem, aby aj v takýchto prípadoch existoval presne definovaný štandardizo­vaný postup, ktorý by pacientovi dal pocit istoty. Žiaľ, realita je iná a obštrukcie zo strany poisťov­ní – či vám liek preplatia, alebo nie – pôsobia na zdravotný stav pacienta negatívne.

O liečbe by mal rozhodovať lekár bez toho, aby mu poisťovňa hádzala polená pod nohy.

Vidíte nejaké riešenia tejto situácie?

Na to, aby vôbec prišli nejaké riešenia, je nutná multiodbo­rová kooperácia so všetkými zdravotnými poisťovňami, s Ministerstvom zdravotníctva SR a farmaceutickými firmami. Cena kvalitných liekov je vysoká a preplácanie poisťovňami podľa mňa funguje na pravidlách, ktoré nie sú inovované s ohľadom na súčasnú dobu. V liekovej politike je veľa premenných, ktoré treba prehodnotiť tak, aby lekár mohol liečiť svojho pacienta cielenou inovatívnou liečbou, spĺňajúcou európske štandardy. Zlepšenie preplácania drahej liečby je pod­mienené prijatím reformných mechanizmov, ktoré by mali byť implementované do zákona. Už diskusia v tejto oblasti by bola úspechom. O liečbe by mal roz­ hodovať lekár bez toho, aby mu poisťovňa „hádzala polená pod nohy“.

Ďalší článok