Domovská stránka » Inovatívna medicína » VZNIK SM SA VYSVETĽUJE VIACERÝMI MECHANIZMAMI
Moderná medicína

VZNIK SM SA VYSVETĽUJE VIACERÝMI MECHANIZMAMI

MUDr. DARINA PETRLENIČOVÁ, PhD.

Centrum pre liečbu Sclerosis multiplex
2. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Genetika

V súčasnosti je známe, že SM je aj geneticky podmienená, i keď pri vzniku choroby sa uplatňujú viaceré gény, ktoré kontrolujú činnosť imunitného systému. Genetická predispozícia však ešte neznamená, že u daného jedinca sa SM musí prejaviť. SM sa teda spustí u predisponovaného jedinca rôznymi faktormi vonkajšieho prostredia. Dedičnosť je zanedbateľná, štúdie preukázali len 3 %-ný výskyt u dvojvaječných dvojčiat, riziko stúplo u jednovaječných dvojčiat na 30 %.

Faktory prostredia

Treba zdôrazniť, že samotné genetické faktory na spustenie ochorenia nestačia. Ich vplyv zvyšujú alebo znižujú rôzne faktory prostredia. Tie sú zodpovedné za to, že SM je rozšírená v niektorých oblastiach sveta ako napríklad v Škótsku, Škandinávii a krajinách severnej Európy. Štúdie tiež ukázali, že pokiaľ sa človek presťahuje z oblasti s vysokým výskytom SM do menej rizikovej oblasti ešte pred dosiahnutím 15. roku veku, jeho riziko sa zníži na úroveň nového bydliska. To napovedá, že pri vystavení určitým faktorom prostredia – počas alebo pred pubertou – sa človek stáva viac náchylný na vznik SM.

Vírusové ochorenia

U niektorých ľudí prepukla SM po vírusovej infekcii, napríklad Epstein–Barrovom víruse či infekcii ľudským herpesvírusom 6, ktoré zabraňujú imunitnému systému normálne fungovať. Výskyt niektorých vybraných vírusov sa mení a je rôzny v rôznych oblastiach sveta. SM sa vyskytuje temer výlučne v krajinách, kde je vysoký hygienický štandard. Predpokladá sa, že mnoho ľudí z týchto krajín sa v detskom veku nestretne s celým spektrom vírusov. Infekcia týmito vírusmi v dospelosti môže viesť k atypickým reakciám, ktoré vedú k SM. Okrem toho sú niektoré skupiny ľudí vnímavejšie na infekcie, ktoré predstavujú riziko vzniku SM, či už pod vplyvom génov, ale aj rôznych chemických látok, s ktorými sa stretávame vo svojom živote (napríklad antibiotiká).

Stres alebo zvýšená záťaž

Stres alebo zvýšená záťaž sú ďalšími rizikovými faktormi. Pôsobia cez hormonálny systém, ktorý potom ovplyvňuje riadenie imunitných a nervových funkcií.

Nedostatok vitamínu D

Štúdie ukazujú, že vitamín D dokáže posilniť imunitný systém a chrániť pred vznikom SM. Vitamín D sa získava zo slnečného žiarenia a z potravy. SM je preto častejšia v tých oblastiach sveta, kde je menej slnečného žiarenia a málo D vitamínu v potrave.

Stravovacie faktory

Je zaujímavé, že SM sa objavuje takmer výlučne v ekonomicky vyspelých industrializovaných krajinách, kde prevažuje energeticky bohatá strava s bohatým podielom mastných kyselín a cukru.

Ďalší článok