Skip to main content
Domovská stránka » Inovatívna medicína » SCLEROSIS MULTIPLEX: VČASNÁ DIAGNOSTIKA JE DÔLEŽITÁ
Inovatívna medicína

SCLEROSIS MULTIPLEX: VČASNÁ DIAGNOSTIKA JE DÔLEŽITÁ

MUDr. MARIANNA VITKOVÁ, PhD

Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Prečítajte si rozhovor s MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD, ktorá sa vyjadruje k ochoreniu sclerosis multiplex (SM). Ide o celoživotné chronické ochorenie, ktorým trpí 2,8 miliónov ľudí na svete.

Aké boli začiatky liečby sklerosis multiplex? Odkedy sa táto diagnóza vôbec lieči?

Sclerosis multiplex (SM) je chronické ochorenie mozgu a miechy, ktoré je síce nevyliečiteľné, no súčasná doba ponúka širokú škálu liečiv, ktoré významne spomaľujú a zmierňujú priebeh choroby, zlepšujú prognózu a kvalitu života chorých a umožňujú im viesť plnohodnotný rodinný či pracovný život. Nie vždy tomu tak bolo. Historicky sa v liečbe využívali len postupy zamerané na zmiernenie prejavovy ochorenia. Prelomovým sa v roku 1981 stalo zavedenie magnetickej rezonancie do procesu vyšetrovania ochorenia.

Vďaka magnetickej rezonancii je možné popísať výskyt a zmeny zápalových ložísk na mozgu, ktoré sú príčinou ďalších príznakov ochorenia. Po tomto významnom kroku sa začala éra vývoja liekov na liečbu SM. Ako prvé sa začali používať injekčné preparáty, ktoré dokázali oddialiť progresiu ochorenia a znížili počet atakov – náhleho zhoršenia choroby. Časom sa vyvíjali ešte účinnejšie lieky, tzv. druhá línia liečby, ktorá pomáha zvládať ťažšie formy SM. V súčasnosti už máme 10 liečiv, modifikujúcich toto ochorenie a vyvíjajú sa stále nové.

Aké sú súčasné, moderné postupy v liečbe SM?

Moderná medicína  preferuje tzv. personalizovaný prístup  k liečbe, pri ktorom sa okrem aktivity choroby, miery prínosu a rizika liečby zohľadňujú aj individuálne preferencie zo strany pacienta ako je forma podávania lieku, dávkovací režim či plánovanie tehotenstva.  V súčasnosti sú k dispozícii rôzne moderné liekové formy a aplikátory, injekcie, tablety, infúzie. Používajú sa liečebné režimy s nízkou frekvenciou užívania lieku, a aj lieky, ktoré je možné užívať pohodlne v domácom prostredí.

Včasné zahájenie liečby má zásadný vplyv na dlhodobú prognózu pacienta, preto je maximálna snaha diagnostikovať a liečiť ochorenie včas.

Ako moderná liečba ovplyvňuje dĺžku a kvalitu života pacientov s SM oproti liečbe v minulosti? Ktoré obmedzenia eliminuje a dáva tak pacientom možnosť samostatného kvalitného života?

Súčasné možnosti liečby a moderné terapeutické plány jednoznačne predlžujú obdobie, kedy je pacient schopný viesť kvalitný život bez významnejších obmedzení. Môže si založiť rodinu a mať aj deti. Za posledné roky sa zmenil prístup ku gravidite žien s SM.  Zatiaľ čo v dávnejšej minulosti sa tehotenstvo skôr neodporúčalo, v súčasnosti vieme, že ak je správne naplánované, nemá negatívny vplyv na dlhodobý priebeh ochorenia. Moderná liečba dokonca umožňuje ponechať pacientky s vysokou aktivitou ochorenia na liečbe počas celého tehotenstva bez významnejšieho vplyvu na zdravie matky či novorodenca. Interferóny, čo sú telu vlastné látky, je možné užívať dokonca aj počas dojčenia.

Sú pacienti s diagnózou SM disciplinovaní? Riadia sa pokynmi lekárov? Čo im môže v tomto smere pomôcť?

Liečba SM rovnako ako liečba iných chronických ochorení je významným spôsobom ovplyvnená spoluprácou a ochotou pacienta užívať liek dlhodobo a podľa predpísaných pravidiel. Na to, aby pacient mohol čo najdlhšie žiť plnohodnotným životom, potrebuje liečbu užívať pravidelne, dokonca aj v období, keď nemá žiadne príznaky a má pocit, že je vyliečený. Klasickým problémom je zabudnutie užitia lieku alebo obava z možného nežiaduceho účinku.  

Prečítajte si článok AKO ROZPOZNAŤ PRÍZNAKY SCLEROSIS MULTIPLEX?

Vzájomná komunikácia lekára a pacienta je preto v tomto procese kľúčová. Je veľmi dôležité, aby pacient pochopil podstatu svojho ochorenia, liečebný postup či zvládanie prípadných nežiaducich účinkov. Nápomocné môžu byť aj rôzne aplikácie, ktoré pripomínajú užitie liekov v pravidelných intervaloch. Okrem pravidelného užívania liekov je dôležitý aj zdravý  životný štýl, ktorý zahŕňa vyhýbanie sa stresu, fajčeniu, alkoholu, zdravé stravovanie, pravidelný a dostatočný spánkový režim a  primeranú športovú aktivitu.  

V čom pomáha včasná diagnóza pacientom s SM a aj ošetrujúcim lekárom? Na čo všetko má vplyv?

Včasné zahájenie liečby má zásadný vplyv na dlhodobú prognózu pacienta, preto je maximálna snaha diagnostikovať a liečiť ochorenie včas – ešte predtým, ako vznikne nezvratné neurologické postihnutie. Efekt liečby u pacientov v neskorších štádiách je významne nižší a škody napáchané chorobou je nemožné zvrátiť.  Aj napriek tomu, že posun v liečebných možnostiach je za posledné roky výrazný, netreba zabúdať, že možnosť ovplyvnenia zápalu a straty nervových buniek liekmi je najvyššia práve v skorých štádiách choroby.ZISTITE, AKO VEĽMI STE INFORMOVANÍ O TEJTO CHOROBE 

Next article
Domovská stránka » Inovatívna medicína » SCLEROSIS MULTIPLEX: VČASNÁ DIAGNOSTIKA JE DÔLEŽITÁ
Inovatívna medicína

KRKA JE INOVATÍVNA GENERICKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ

Krka vznikla v roku 1954 ako malé a veľmi ambiciózne farmaceutické laboratórium v slovinskom meste Novo mesto. Svojím pokrokovým prístupom sa stali prví laboratórni farmaceuti základom jej budúceho rastu.

Mnohé generácie oddaných zamestnancov a manažérov z nej postupne vyvinuli medzinárodnú farmaceutickú skupinu s takmer 13 000 zamestnancami, ktorou je dnes. Lieky Krka sa používajú na liečbu viac ako 50 miliónov pacientov každý deň v 70 rôznych krajinách.

Generiká s pridanou hodnotou

V spoločnosti Krka vyvíjame a uvádzame na trh inovatívne generické lieky, t. j. generiká s pridanou hodnotou, ktoré sú produktom našich vlastných znalostí a poskytujú našim výrobkom veľké výhody ešte roky po vstupe na trh. Všetky naše liečivá ponúkajú vysokú kvalitu, účinnosť a bezpečnosť. Naše lieky sú často vyspelejšie a kvalitnejšie, keďže sú založené na najnovších vedeckých a technologických poznatkoch.

Neustále investujeme do výskumu a rozvoja

Tento prístup nás radí medzi popredné spoločnosti v rámci Európy. 10 % tržieb z predaja liekov putuje na výskuma vývoj. Pre úspešný vývoj lieku sú potrebné znalosti z rôznych odborov. Odborníci z viac ako 30 rôznych oblastí vedy a techniky spolupracujú pri farmaceutickom vývoji založenom na našich vlastných poznatkoch a inováciách. Naši odborníci syntetizujú aktívne zložky a vyvíjajú technologické postupy na výrobu hotových produktov. Krka je držiteľom patentov na inovatívne metódy a postupy. Viac ako 350 inovácií Krka je chránených patentmi v mnohých európskych, amerických aj ázijských krajinách.

Klinické štúdie uskutočnené na liekoch Krka sú viazané vysokými etickými štandardmi, platnými smernicami a predpismi.

Životný cyklus produktu je v našich rukách

Čo sa týka zdravia, len to najlepšie je dosť dobré. My v Krke starostlivo plánujeme vývoj liekov. Vertikálne integrovaný obchodný model sa používa na riadenie celej výrobnej cesty našich produktov. Vyvíjame a vyrábame celý liek – od aktívnej zložky až po hotový produkt. Vďaka rýchlej registrácii a distribúcii na trhy zaisťujeme, že sa liek dostane k pacientovi. Navýšenie zmluvnej spolupráce pri výrobe hotových výrobkov mimo skupiny Krka podporí ďalší rozvoj.

Klinické štúdie dokazujú účinnosť a bezpečnosť liekov

Vo fáze vývoja našich liekov vykonávame rozsiahle klinické štúdie, ako aj iní výrobcovia, aby sme preukázali, že náš produkt je terapeuticky ekvivalentný s referenčným produktom. Na základe týchto výsledkov získavajú naše lieky povolenia na uvedenie na trh.

Krka je jednou z mála generických farmaceutických spoločností, ktorá vykonáva klinické štúdie po vydaní povolenia. Tieto štúdie poskytujú cenné poznatky o celkovej liečbe, od diagnostiky ochorenia, správneho výberu lieku a dávkovania až po účinnosť nášho produktu. Klinické štúdie sponzorované spoločnosťou Krka výrazne prispievajú k tomu, aby zdravotnícki pracovníci robili správne a spoľahlivé rozhodnutia v každodennej starostlivosti o pacientov, ako aj k úspechu liečby a pokroku v medicíne. Klinické štúdie uskutočnené na liekoch Krka sú viazané vysokými etickými štandardmi, platnými smernicami a predpismi. Týmto spôsobom poskytujeme zdravotníckym pracovníkom a regulačným orgánom dodatočné údaje o našich liekoch a lepšie porozumieme skutočnej klinickej praxi.Next article