Domovská stránka » News » SKLERÓZA MULTIPLEX: PRÍČINA STÁLE NEZNÁMA
News

SKLERÓZA MULTIPLEX: PRÍČINA STÁLE NEZNÁMA

Príčina vzniku sklerózy multiplex (ďalej SM) zostáva aj napriek intenzívnemu výskumu neznáma. Rovnako tak sa doteraz nepodarilo vyvinúť liek, ktorý by toto ochorenie natrvalo vyliečil. Mnohé štúdie však poukazujú na to, že včasná diagnostika a skorá liečba sú pre prognózu týchto pacientov kľúčové.

K zápalovým procesom a nezvratnému poškodeniu nervového tkaniva dochádza často ešte pred prvým relapsom. Inými slovami, v čase stanovenia diagnózy sa nenachádzame na štartovacej čiare, ale v už rozbehnutých pretekoch. Na otázky odpovedá MUDr. Marianna Vitková, PhD, lekárka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP, Košice.

MUDr. MARIANNA VITKOVÁ, PhD

Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Aké sú možnosti liečby a čím sa lieky na SM vyznačujú?

Moderná medicína poskytuje pacientom s ochorením SM viacero liečebných možností, ktoré môžu ich zdravotný stav dlhodobo stabilizovať. Liečbu môžeme rozdeliť do dvoch línií. Prvá línia je určená pre pacientov s nízkou alebo stredne závažnou aktivitou choroby. Radíme sem klasické, injekčne aplikované liečivá a čoraz viac preferované tabletové formy, ktoré sa užívajú jedenkrát alebo dvakrát denne.

Druhá línia zahŕňa lieky s vyššou účinnosťou a je vyhradená pre pacientov s vysokou aktivitou ochorenia od jeho začiatku, alebo pre tých, u ktorých prvolíniová liečba zlyhala. K dispozícii máme tabletové formy s denným užívaním a infúzne preparáty používané raz mesačne alebo dvakrát ročne. Posledné roky sú k dispozícii aj liečivá, ktoré dokážu svojím mechanizmom účinku ovplyvniť imunitný systém na niekoľko rokov, čo súvisí s ich komfortným podaním v dvoch cykloch s odstupom jedného roka bez potreby sústavnej liečby v domácom prostredí.

Na základe čoho lekár určí, ktorý liek komu predpíše?

Výber lieku ovplyvňuje viacero faktorov. V súčasnosti sa preferuje personalizovaný prístup k liečbe, čo znamená, že neurológ na základe klinických príznakov, výsledkov magnetickej rezonancie mozgu/miechy, vyšetrenia mozgovo-miechového moku a s ohľadom na preferencie a životné situácie konkrétneho pacienta vyberie liek „šitý na mieru“.

Nakoľko je liečba SM bezpečná?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že liečba SM je bezpečná vtedy, ak je správne indikovaná a pravidelne monitorovaná. Ďalší zásadný pilier liečby tvorí spolupráca a ochota pacienta užívať liečbu dlhodobo a podľa predpísaných pravidiel, tzv. adherencia k liečbe. Pacienta upozorňujeme na to, že vždy je treba riziká liečby posudzovať vo svetle rizík, ktoré prináša samotná SM – či už liečená alebo neliečená, pričom pre každý schválený liek platí, že jeho prínos vysoko prevyšuje prípadné riziká.


K dispozícii máme tabletové formy s denným užívaním a infúzne preparáty používané raz mesačne alebo dvakrát ročne.

Čo má robiť pacient, u ktorého sa prejavili vedľajšie účinky? Sú vedľajšie účinky liečby dôvodom na jej svojvoľné ukončenie? Ako sa v takomto prípade postupuje?

Samozrejme, nežiaduce účinky liečby sa vyskytnúť môžu. Vo väčšine prípadov sú mierne a prechodného charakteru. Rôznorodosť liečby a odlišné biologické vlastnosti každého pacienta spôsobujú, že nie vždy vieme odhadnúť, ktorý pacient a v akej miere bude jednotlivými vedľajšími účinkami zasiahnutý. Dôležité je, aby bol pacient o ich možnom výskyte dopredu informovaný. Ak by sa aj vyskytli, určite by nemali byť dôvodom svojvoľného ukončenia liečby a pacient by mal v týchto prípadoch kontaktovať svojho lekára. V súčasnosti máme k dispozícii viaceré možnosti, ktorými vieme nežiaduce účinky zvládnuť, v krajnom prípade sa liečba dá vymeniť.

V čom robia pacienti s SM pri užívaní predpísanej liečby najčastejšie chyby?

Liečba SM je dlhoročná a prináša so sebou viaceré situácie, kedy pacient naordinovanú liečbu vynecháva. Dôvody sú viaceré. Časť pacientov zabúda užívať svoje lieky pravidelne, iní ju vynechávajú kvôli presvedčeniu, že ak sa momentálne cítia dobre, niet čo liečiť a ďalšiu liečbu nepotrebujú. Dôvodom sú aj nežiaduce účinky liečby, prípadne obava z ich možného výskytu. V praxi sa stretávam aj s tým, že niektorí pacienti odmietajú z rôznych príčin už začatie liečby, čím sa pripravujú o príležitosť utlmenia aktivity ochorenia včas – ešte predtým, ako vznikne nezvratné neurologické postihnutie. Nech je už dôvod akýkoľvek, každý pacient s týmto ochorením by mal byť poučený o tom, že nedodržiavaním liečebného režimu riskuje zhoršenie svojho zdravotného stavu. Vždy sa dá nájsť alternatívne riešenie, základom je o svojich obavách otvorene komunikovať s lekárom.

Je pandémia koronavírusu dôvodom na zmenu či ukončenie liečby SM? Prečo je dôležité aj počas koronakrízy dodržiavať predpísanú liečbu presne podľa pokynov lekára a čo sa môže stať, ak ju pacient svojvoľne preruší, vynechá či zmení?

Súčasne poznatky o vzťahu SM a nemoci COVID‑19 nepotvrdzujú, že by samotné ochorenie alebo ktorákoľvek liečba zvyšovali riziko nákazy alebo horšieho priebehu COVID‑19. Práve naopak, neuvážené prerušenie alebo pravidelné vynechávanie liečby môže viesť k znovuvzplanutiu ochorenia so vznikom nového neurologického postihnutia. Preto opakovane pripomíname našim pacientom, aby prípadné obavy radšej prekonzultovali so svojim lekárom, nakoľko svojvoľná zmena liečby môže napáchať škody, ktoré už veľakrát nedokážeme zvrátiť.

Ďalší článok