Domovská stránka » AKČNÉ PLÁNY NOP
Inovatívna medicína

AKČNÉ PLÁNY NOP

Národný onkologický program (NOP) je plán verejného zdravia, zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta, ktorý je zameraný na zníženie incidencie, mortality a zlepšenie kvality života pacientov s onkologickými ochoreniami.

MUDR. MÁRIA REČKOVÁ, PHD.

Riaditeľka Národného onkologického inštitútu

Tieto ciele možno dosiahnuť prostredníctvom systematického a spravodlivého uplatňovania stratégií založených na dôkazoch, ktoré sú zamerané na prevenciu, diagnostiku, liečbu, podpornú, paliatívnu starostlivosť a starostlivosť na konci života, ako aj výskum zameraný na hľadanie inovatívnych riešení a hodnotenie výsledkov.

Základné ciele aktuálneho plánu

V roku 2018 bol po prvýkrát v ére samostatnej Slovenskej republiky vládou schválený Národný onkologický program s akčnými plánmi na roky 2019-2020. V júli 2021 boli schválené aktualizované akčné plány NOP na roky 2021-2025. Akčné plány NOP SR boli vypracované v súlade s cieľmi Európskeho plánu boja proti rakovine, ktorý bol schválený Európskou komisiou vo februári 2021.

V oblasti primárnej prevencie onkologických ochorení je jednou z dôležitých cieľov zvýšenie zaočkovanosti cieľovej populácie dievčat a chlapcov proti ľudskému papilomavírusu, ktorý spôsobuje prakticky všetky nádory krčka maternice, ale aj iné nádorové ochorenia, ako napríklad časť nádorov oblasti hlavy a krku. Cieľom primárnej prevencie je tiež znižovanie pôsobenia ďalších rizikových faktorov, ako je fajčenie, príjem alkoholu či nízka fyzická aktivita, zlepšovanie kvality ovzdušia a potravín. Primárnou prevenciou je možné reálne znížiť počet novovzniknutých onkologických ochorení, a tak zabezpečiť zdravšiu populáciu. V oblasti sekundárnej prevencie, tzv. skríningu, ktorého úlohou je záchyt onkologického ochorenia vo včasnom, potenciálne vyliečiteľnom štádiu, je cieľom zvyšovanie kvality a účasti ľudí v prebiehajúcich onkologických skríningoch a zavádzanie nových skríningových programov v súlade s odporúčaniami EK. Včasným záchytom onkologického ochorenia je zvýšená šanca na vyliečenie, a tak zlepšenie celkového zdravia populácie. Zvyšovanie povedomia obyvateľov SR o rizikových faktoroch a zodpovednosť za vlastné zdravie je pre účinnosť prevencie kľúčové.

Zlepšovanie dostupnosti kvalitnej diagnostiky a liečby

Cieľom ďalšieho akčného plánu je zvyšovanie dostupnosti a kvality onkologickej diagnostiky a liečby v súlade s európskymi a svetovými odporúčaniami, k čomu patrí tiež budovanie komplexných onkologických centier, v ktorých je patričná pozornosť venovaná okrem kvalitnej zdravotnej starostlivosti vrátane paliatívnej medicíny a starostlivosti o preživších aj klinickému a translačnému výskumu. Zlepšovanie dostupnosti kvalitnej diagnostiky a liečby, vrátane podpornej a paliatívnej starostlivosti, či starostlivosti o preživších, má priaznivý vplyv na prognózu a kvalitu života pacientov. Klinické skúšania umožňujú pacientom dostať sa k inovatívnej liečbe, ale tiež prispieť k posúvaniu hraníc ľudského poznania a pokroku v medicíne. Zvyšovaniu dostupnosti a využívaniu zdravotných údajov a informácií je venovaný samostatný akčný plán a jedným z dôležitých cieľov je zabezpečiť aktuálnosť Národného onkologického registra, kvalitné vyhodnocovanie skríningových programov, ale tiež digitalizáciu bioptických vyšetrení onkologických pacientov. Dostupné aktuálne a správne informácie umožňujú vyhodnotenie existujúceho stavu, ale významnú úlohu majú aj v plánovaní ďalších krokov a smerovania zdravotných politík, ktorých cieľom je zlepšovanie zdravia našej spoločnosti.

Prečítajte si príbeh pacientky Kláry s rakovinou pľúc

Treba zapojiť mnoho subjektov

Národný onkologický program SR, ako aj Európsky plán boja proti rakovine sú ambicióznymi plánmi, ktoré vyžadujú okrem aktívnej participácie všetkých zainteresovaných subjektov tiež kontinuálnu politickú podporu a dostatočné financovanie. Garantom realizácie NOP SR je Ministerstvo zdravotníctva SR. Ďalšie zainteresované inštitúcie, pracoviská a organizácie tvoria NOI, odborné spoločnosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrady verejného zdravotníctva, Národné centrum zdravotníckych informácií, pacientske organizácie, ale tiež Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dôležitú úlohu v napĺňaní akčných plánov NOP SR však zohrávajú aj samotní občania Slovenska. Národný onkologický inštitút (NOI) bol zriadený v Národnom onkologickom ústave 1. augusta 2018. Hlavným poslaním NOI je slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie NOP SR. Viac informácií o NOP SR a činnosti NOI www.noisk.sk.


Moderné lieky na rakovinu existujú: pre Slovákov len obmedzene

Európska lieková agentúra (EMA) zaregistrovala len za minulý rok 9 nových inovatívnych liekov na rakovinu. Celkovo je z 95 moderných liekov na onkologické ochorenia registrovaných EMA v rokoch 2011-2020 na Slovensku dostupná len tretina z nich (31 liekov). Stále sme tak na chvoste Európy a sme na tom najhoršie aj v porovnaní so susednými a balkánskymi krajinami.

Ďalší článok