Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » RAKOVINA VAJEČNÍKOV: VEĽMI ČASTÉ NÁDOROVÉ OCHORENIE ŽIEN
Bojujeme proti rakovine

RAKOVINA VAJEČNÍKOV: VEĽMI ČASTÉ NÁDOROVÉ OCHORENIE ŽIEN

MUDr. MIROSLAVA MALEJČÍKOVÁ

klinická onkologička
Národný onkologický ústav

Aký je na Slovensku výskyt rakoviny vaječníkov?

Karcinóm vaječníkov je druhé najčastejšie gynekologické nádorové ochorenie. Na Slovensku je incidencia (počet novodiagnostikovaných prípadov za rok) 11,4 pacientov na 100 000 obyvateľov, čo je porovnateľné s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy.

Aké sú príznaky tohto ochorenia?

Nádory vaječníkov môžu rásť v malej panve dlho nepoznané. Preto až dve tretiny pacientok prichádzajú s pokročilým nádorom. Nádor sa prejavuje pobolievaním brucha a podbruška, nadúvaním, zápchou alebo hnačkami, nutkavým močením, hmatnými lymfatickými uzlinami v slabinách, únavou.

Čo môžu ženy urobiť v rámci prevencie?

Medzi rizikové faktory patrí vyšší vek, ženy ktoré nerodili, obezita, skorá prvá a neskorá posledná menštruácia, endometrióza. K ochranným faktorom patrí dojčenie, podviazanie vaječníkov a hormonálna antikoncepcia. Z hľadiska týchto faktorov v rámci prevencie môžeme zasiahnuť správnou životosprávou a udržiavaním si hmotnosti a samozrejme, ročnými gynekologickými prehliadkami, kedy sa sledujú aj zmeny na krčku maternice.

Sú na niektoré typy rakoviny aj genetické predispozície?

Asi 15 % nádorov je dedične podmienených. Najvyššie riziko je pri BRCA mutáciach, pri BRCA 1 sa výskyt pohybuje okolo 40 %, pri BRCA2 11–17%. Okrem toho sa porucha génov vedúcich k vzniku nádoru vaječníka vyskytuje pri menej častých syndrómoch, ako je Lynchov, Peutz-Jegherov, Gorlinov a Li-Fraumeniho syndróm.

BRCA – mutácie

V malej skupine v populácii je možné detegovať chybnú mutáciu v jednom z dvoch génov, ktoré sa nazývajú BRCA1 a BRCA2. V prípade výskytu tejto mutácie nazývame takýto jav BRCA-pozitívna mutácia. Táto mutácia spôsobuje zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka a rakoviny vaječníkov a vajcovodov. Asi 10% zo všetkých diagnostikovaných pacientok s rakovinou vaječníkov je spôsobená BRCA-mutáciou. BRCA mutácia je prenosná, keďže každý z rodičov prenáša BRCA gén na svoje deti. V prípade mutácie BRCA je doživotné riziko výskytu rakoviny prsníka alebo rakoviny vaječníkov. Riziko vývoja rakoviny vaječníkov alebo rakoviny prsníka závisí od toho, či je genetická mutácia prítomná v géne BRCA1 alebo BRCA2.

Rakovina má niekoľko štádií. Aké má pacient možnosti, ak sa ochorenie zachytí v pokročilom štádiu?

Nádory vychádzajú z buniek vaječníka alebo vajcovodov. Väčšinou sa jedná o takzvané epitelové nádory. Nádory vaječníkov možno rozdeliť do štyroch štádii:

I. štádium – postihnuté sú jeden alebo oba vaječníky,
II. štádium – postihnuté sú jeden alebo oba vaječníky a orgány v malej panve,
III. štádium – postihnuté sú orgány brucha a regionálne lymfatické uzliny,
IV. štádium – nádor sa šíri do iných častí tela ako do malej panvy a brucha.

Základom liečby je operácia. Jedná sa o odstránenie vaječníkov, vajcovodov, maternice, regionálnych lymfatických uzlín. Pri pokročilejšom ochorení sa niekedy musia odstrániť aj viaceré orgány. Po operácii nasleduje zaisťovacia chemoterapia, ktorá má znížiť riziko návratu ochorenia. Podávame ju pacientkám od I. štádia, ak majú stredné a vysoké riziko a v II., III. a IV. štádiu.

Čo to je udržiavacia liečba?

Udržiavacia liečba je určená pre pacientky, u ktorých je v III. B, III. C a IV. štádiu ochorenia chemoterapia účinná. Po jej ukončení sa može pokračovať v udržiavacej liečbe, pri ktorej sa využívajú lieky zo skupiny PARP inhibítorov alebo monoklonálnych protilátok. Monoklonálna protilátka zabraňuje vytváraniu nových ciev v nádore. Je podávaná u pacientok buď s novodiagnostikovaným nádorom v pokročilom štádiu, alebo u pacientok s recidívou ochorenia, ak od podania poslednej platiny uplynulo viac ako 6 mesiacov.

PARP inhibítory sú lieky určené pre pacientky s BRCA mutáciou, aj keď ich aktivita sa zaznamenala aj u žien, ktoré túto mutáciu nemajú. Zabraňujú oprave chýb v DNA nádorových buniek.

Táto liečba je určená pre pacientky s relabujúcim (nádor, ktorý sa vrátil) nádorom, ktorý sa zmenšil alebo vymizol na liečbe chemoterapiou obsahujúcou karboplatinu. Európska lieková agentúra schválila udržiavaciu liečbu PARP inhibítormi aj u novo diagnostikovaných pacientok s pokročilým nádorom vaječníka, ktorých liečba chemoterapiou bola účinná.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » RAKOVINA VAJEČNÍKOV: VEĽMI ČASTÉ NÁDOROVÉ OCHORENIE ŽIEN
Bojujeme proti rakovine

LIGA PROTI RAKOVINE POMÁHA NA RÔZNYCH ÚROVNIACH

Mgr. KATARÍNA KLINCOVÁ

onkopsychologička
programová manažérka Ligy proti rakovine

Diagnóza rakoviny prináša do života rapídnu zmenu vo všetkých oblastiach. Zasahuje nielen telesný stav pacienta, ale aj jeho psychickú a sociálnu rovinu.

Na psychickej rovine sa u človeka, ktorého toto ochorenie zasiahlo, môže odohrávať zmes intenzívnych emócií. Či už je to šok, hnev, depresia, stres,
v niektorých prípadoch aj traumatizácia. Ide o náročnú situáciu, ktorá zasahuje celú rodinu či blízke okolie pacienta a prináša so sebou aj dôsledky v sociálnej sfére. Človeku sa náhle zmení režim dňa, situácia v zamestnaní, v rodine, liečba ovplyvní finančnú oblasť. Často môžu nastať komplikované prípady, kedy štandardná liečba nestačí a človek je nútený hľadať iné možnosti.

Toto všetko sú problémy, pri ktorých je najvhodnejším riešením vyhľadať možnosti psychosociálnej pomoci. Jednou z nich je pomoc onkopsychológa, ktorý môže pacientovi pomôcť nájsť vnútorné zdroje na zvládnutie ochorenia a zmien, ktoré so sebou prináša, alebo ho naučiť zvládať stres a úzkosť s tým spojené. Liga proti rakovine už 11 rokov zabezpečuje činnosť onkopsychológov vo väčšine onkologických oddelení slovenských nemocníc, kde sú súčasťou odborného tímu, príp. poskytujú svoje služby vo vlastných priestoroch. Títo odborníci sú nápomocní nielen pacientom, ale celej ich rodine, a to poskytovaním individuálnych či skupinových sedení. Ich služby sú bezplatné, hradené Ligou proti rakovine.

Vo vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa.

Účinnou pomocou v prípade sociálnych problémov je možnosť vyhľadať sociálnych poradcov či právnikov. Títo vedia byť nápomocní v zorientovaní sa v možnostiach sociálnej pomoci, či už ide o finančné príspevky, invalidný dôchodok, alebo aj žiadanie o schválenie inovatívnej liečby. V týchto prípadoch ponúka Liga proti rakovine možnosť kontaktovať odborníkov na bezplatnej linke Onkoporadňa, kde ponúkajú svoje odborné rady nielen v rámci sociálno-právneho poradenstva pre onkologických pacientov a ich blízkych.

Hoci v iných vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa a v mnohých prípadoch čakajú na vyhrotenie situácie, čomu by sa ľahko dalo predísť. My v Lige proti rakovine vidíme mnohé príbehy, kde sa ľuďom výrazne pomohlo, či už išlo o psychickú alebo sociálnu stránku. Takáto pomoc je však vhodná aj pri iných diagnózach. Preto veríme, že aj vďaka osvete o tejto téme, bude možné pomôcť mnohým ďalším ľuďom zniesť ich náročnú situáciu.

Next article