Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » PRI KOLOREKTÁLNOM KARCINÓME JE DÔLEŽITÝ INDIVIDUÁLNY LIEČEBNÝ PRÍSTUP
Bojujeme proti rakovine

PRI KOLOREKTÁLNOM KARCINÓME JE DÔLEŽITÝ INDIVIDUÁLNY LIEČEBNÝ PRÍSTUP

Zdroj: Adobe Stock

Rakovina hrubého čreva a rakovina konečníka sa nazýva spoločným pojmom kolorektálny karcinóm. Patrí k veľmi častým nádorovým ochoreniam na celom svete. O výskyte, spôsobe diagnostiky a liečby v rôznych štádiách sme sa rozprávali s MUDr. Michaelou Miškovičovou, PhD.

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD.

prednostka Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra

Kolorektálny karcinóm (KRK) patrí celosvetovo medzi zhubné nádory s vysokou incidenciou (počet novodiagnostikovaných prípadov/ 100-tisíc obyvateľov/rok), predstavuje asi 10 % všetkých nádorov. KRK v podstatnej miere postihuje pacientov v produktívnom veku. Približne 18 % všetkých postihnutých je mladších ako 60 rokov. Prudký nárast incidencie tohto ochorenia sa začína už po 45. roku života. U mužov je incidencia i mortalita na KRK vyššia ako u žien. Nádory kolorekta sú stále častejšie diagnostikované ako ďalší primárny novotvar u pacientov, ktorí už mali diagnostikované iné nádorové ochorenie (asi u 1 z 5 pacientov).

KRK predstavuje rôznorodé ochorenie, ktorého jednotlivé podtypy sa prejavujú odlišným biologickým správaním a inou odpoveďou na liečbu, či už ide o liečbu chirurgickú, chemoterapiu, rádioterapiu, cielenú liečbu alebo imunoterapiu. Zvoliť individuálne optimálny liečebný postup je pre celkové prežitie pacienta i kvalitu jeho života zásadné. Chirurgická liečba je vo väčšine prípadov KRK stále jedinou liečebnou modalitou, ktorá môže dať pacientovi nádej na uzdravenie.

Zdroj: Adobe Stock

K terapii metastatického štádia KRK máme k dispozícii rôzne možnosti onkologickej liečby. Základom je chemoterapia, ktorá sa kombinuje s cielenou liečbou na základe charakteristických vlastností nádoru. Liečba metastatického ochorenia zaznamenáva výrazné zlepšenie prežívania pacientov, a to vďaka účinnosti kombinovanej terapie a možnosti nasadenia ďalších „línií“. Po zlyhaní jedného druhu liečby je možné využívať liečbu iného typu, ktorá sa, naopak, môže účinkom prejaviť. Cieľom terapie týchto „vyšších línií“ je naďalej efektívne liečiť pacienta a predlžovať jeho celkové prežívanie pri zachovanej dobrej kvalite života. A práve pre už predliečených pacientov je od 1. 3. 2024 na Slovensku reálne dostupná hradená chemoterapia, ktorá rozširuje možnosti liečebného kontinua a pomôže tak pacientom s metastatickým KRK získať a prežiť viac chvíľ, na ktorých záleží.

Liečebný algoritmus by mal byť ideálne volený v súlade s modernými odporúčaniami a zároveň individualizovaný podľa veku, celkového stavu pacienta, jeho vedľajších ochorení aj podľa jeho rodinného a sociálneho zázemia. Kvalita života pacienta s metastatickým ochorením je jeden zo základných atribútov úspešnej onkologickej liečby.

Veľmi dôležité je správne zvládanie a včasná liečba prípadných nežiaducich účinkov onkologickej terapie. Podstatné je aj zvládanie symptómov vyvolaných základným ochorením, najčastejšie medikamentóznou cestou, ale aj správnym nastavením onkologickej terapie. Problém nastáva, ak nie je komplexný manažment starostlivosti o chorého správne vedený. Na druhej strane musí mať pacient s kolorektálnym karcinómom sám vôľu spolupracovať, preto je podstatné vytvorenie vzájomného porozumenia vo vzťahu lekára a pacienta.

Kvalitu života pacientov s kolorektálnym karcinómom ovplyvňujú psychologické a somatické príznaky. Dôležitým prediktorom pri hodnotení dobrej kvality života v pokročilom štádiu ochorenia je možnosť zachovať si určitú mieru dôstojnosti, autonómnosti pri rozhodovaní či akceptácia fyzických obmedzení, ktoré so sebou ochorenie prináša. Postupnými pribúdajúcimi a reálne dostupnými možnosťami liečby so správnym vedením komplexnej starostlivosti o chorého sa nám darí získavať aj pre pacientov v metastatickom štádiu ochorenia stále viac chvíľ, na ktorých záleží.

Liek na karcinóm hrubého čreva, konečníka a žalúdka v pokročilom štádiu s účinnou látkou trifluridín/tipiracil bude štandardne uhrádzaný zo zdravotného poistenia už aj na Slovensku. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková svojím podpisom potvrdila, že od 1. marca bude konečne dostupný aj pre našich pacientov.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE a o.z. Europacolon Slovensko bojovali o tento liek dlhých šesť rokov. Liek prichádza práve v marci, ktorý s materskou organizáciou Digestive Cancer Europe vyhlásili v roku 2008 za Európsky mesiac povedomia o kolorektálnom karcinóme (ECCAM).

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (v strede) a zakladatelia pacientskej organizácie NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková a Patrik Herman. Zdroj: org. Nie Rakovine

Po dlhodobom úsilí a tlaku lekárov, pacientov a pacientskych organizácií ministerka zdravotníctva odsúhlasila zaradenie lieku medzi kategorizované, teda zdravotnými poisťovňami hradené lieky. Napriek tomu, že liek je v určitom štádiu rakoviny hrubého čreva štandardnou terapeutickou alternatívou, na Slovensku nebol v minulosti kategorizovaný. Bol limitovane dostupný na tzv. výnimky a v niektorých prípadoch si finančne náročnú liečbu niektorí pacienti museli hradiť sami, výsledkom bol nejeden zúfalý medializovaný prípad. Liek sa používa, keď sa rakovina rozšíri do ďalších častí tela – metastázuje, alebo keď iné liečebné metódy neúčinkujú. Cieľom liečby je zabrániť rastu rakovinových buniek a stabilizácia prejavov s dobrou toleranciou.

Už od 1. marca 2024 bude liek dostupný každému pacientovi, ktorý ho potrebuje, aby už nikto nemusel byť odkázaný na výnimky.

Vážime si tento významný krok ministerky Zuzany Dolinkovej i zdravotných poisťovní na ceste k zlepšeniu stavu onkológie na Slovensku. Lekárom a pacientom vyjadrujeme veľký rešpekt a trpezlivosť za podporu v tomto boji.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » PRI KOLOREKTÁLNOM KARCINÓME JE DÔLEŽITÝ INDIVIDUÁLNY LIEČEBNÝ PRÍSTUP
Bojujeme proti rakovine

LIGA PROTI RAKOVINE POMÁHA NA RÔZNYCH ÚROVNIACH

Mgr. KATARÍNA KLINCOVÁ

onkopsychologička
programová manažérka Ligy proti rakovine

Diagnóza rakoviny prináša do života rapídnu zmenu vo všetkých oblastiach. Zasahuje nielen telesný stav pacienta, ale aj jeho psychickú a sociálnu rovinu.

Na psychickej rovine sa u človeka, ktorého toto ochorenie zasiahlo, môže odohrávať zmes intenzívnych emócií. Či už je to šok, hnev, depresia, stres,
v niektorých prípadoch aj traumatizácia. Ide o náročnú situáciu, ktorá zasahuje celú rodinu či blízke okolie pacienta a prináša so sebou aj dôsledky v sociálnej sfére. Človeku sa náhle zmení režim dňa, situácia v zamestnaní, v rodine, liečba ovplyvní finančnú oblasť. Často môžu nastať komplikované prípady, kedy štandardná liečba nestačí a človek je nútený hľadať iné možnosti.

Toto všetko sú problémy, pri ktorých je najvhodnejším riešením vyhľadať možnosti psychosociálnej pomoci. Jednou z nich je pomoc onkopsychológa, ktorý môže pacientovi pomôcť nájsť vnútorné zdroje na zvládnutie ochorenia a zmien, ktoré so sebou prináša, alebo ho naučiť zvládať stres a úzkosť s tým spojené. Liga proti rakovine už 11 rokov zabezpečuje činnosť onkopsychológov vo väčšine onkologických oddelení slovenských nemocníc, kde sú súčasťou odborného tímu, príp. poskytujú svoje služby vo vlastných priestoroch. Títo odborníci sú nápomocní nielen pacientom, ale celej ich rodine, a to poskytovaním individuálnych či skupinových sedení. Ich služby sú bezplatné, hradené Ligou proti rakovine.

Vo vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa.

Účinnou pomocou v prípade sociálnych problémov je možnosť vyhľadať sociálnych poradcov či právnikov. Títo vedia byť nápomocní v zorientovaní sa v možnostiach sociálnej pomoci, či už ide o finančné príspevky, invalidný dôchodok, alebo aj žiadanie o schválenie inovatívnej liečby. V týchto prípadoch ponúka Liga proti rakovine možnosť kontaktovať odborníkov na bezplatnej linke Onkoporadňa, kde ponúkajú svoje odborné rady nielen v rámci sociálno-právneho poradenstva pre onkologických pacientov a ich blízkych.

Hoci v iných vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa a v mnohých prípadoch čakajú na vyhrotenie situácie, čomu by sa ľahko dalo predísť. My v Lige proti rakovine vidíme mnohé príbehy, kde sa ľuďom výrazne pomohlo, či už išlo o psychickú alebo sociálnu stránku. Takáto pomoc je však vhodná aj pri iných diagnózach. Preto veríme, že aj vďaka osvete o tejto téme, bude možné pomôcť mnohým ďalším ľuďom zniesť ich náročnú situáciu.

Next article