Domovská stránka » Kardiabetes » CUKROVKA 2. TYPU A OCHORENIE SRDCA A CIEV
Kardiabetes

CUKROVKA 2. TYPU A OCHORENIE SRDCA A CIEV

Ve spojení s:
Foto: Adobe Stock
Ve spojení s:
Foto: Adobe Stock

MUDR. MARTINA BARÁTOVÁ

Diabetologická ambulancia
Nemocnica Malacky

Prevalencia cukrovky 2. typu celosvetovo narastá, v mnohých krajinách sa zvýšila vo všeobecnej populácii až na 10 %. Nárast zaznamenávame každoročne aj v slovenskej dospelej populácii. 

Pri pozorovaní dlhodobého vývoja v rokoch 2009 – 2019 vykazuje prevalencia cukrovky 2. typu, t. j.celkový počet žijúcich chorých na 100 000 obyvateľov, stúpajúci trend. V porovnaní s rokom 2009 vzrástla miera prevalencie o 10,4 %. V roku 2019 bolo na Slovensku dispenzarizovaných takmer 340 000 osôb s cukrovkou 2. typu. Predpokladá sa, že každý tretí pacient s cukrovkou na Slovensku nie je diagnostikovaný.

Neskoré komplikácie cukrovky

Tieto komplikácie sa zvyčajne prejavia až po mnohých rokoch jej neuspokojivej liečby. Dlhodobé pôsobenie vysokej hladiny cukru na steny ciev vedie k ich nenávratnému poškodeniu. Neskoré komplikácie sa delia podľa veľkosti ciev, ktoré poškodzujú.

Máte komplikácie spôsobené cukrovkou?

1.Mikrovaskulárne komplikácie – postihnutie malých ciev – sú typické pre cukrovku

  • diabetická retinopatia: poškodenie sietnice pri cukrovke, s možnou slepotou,
  • diabetická polyneuropatia: poškodenie nervov, najčastejšie na dolných končatinách,
  • diabetická nefropatia: poškodenie obličiek pri cukrovke, v posledných štádiách pri ich zlyhávaní s nutnosťou dialýzy alebo transplantácie obličky.

2.Makrovaskulárne komplikácie – postihnutie veľkých ciev – sú typické pre civilizačné ochorenia, najmä v dôsledkuaterosklerózy – kôrnatenia ciev. U diabetikov sú tieto komplikácie častejšie a závažnejšie ako u nediabetikov. Nedostatočne kontrolovaný krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, obezita a fajčenie výrazne zvyšujú výskyt infarktu myokardu, ischemickej choroby srdca, náhlej cievnej mozgovej príhody a ischemickej choroby dolných končatín. 

Aké sú možnosti a spôsoby liečby?

Zvýšené riziko srdcového zlyhania

Vo všeobecnosti predstavuje prítomnosť cukrovky dvojnásobné riziko cievnych príhod. Napr. riziko srdcového zlyhania je u mužov diabetikov 2,4-krát vyššie a u žien diabetičiek dokonca 5,2-krát vyššie ako u nediabetikov. Vyšší výskyt srdcového zlyhania pri cukrovke je vysvetliteľný práve kumuláciou vyššie spomínaných odchýlok, ako sú vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, obezita, ale tiež zvýšenie zápalových parametrov, prítomnosťou bielkoviny v moči a zvýšenie cievnej tuhosti. 

Kategórie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s cukrovkou sú nasledovné:
  • Veľmi vysoké riziko – pacienti s cukrovkou 2. typu a prítomným kardiovaskulárnym ochorením, alebo s poškodením iných cieľových orgánov, alebo tromi a viacerými hlavnými rizikovými faktormi, alebo soskorým začiatkom cukrovky 1. typu s dlhým trvaním.
  • Vysoké riziko – pacienti s trvaním cukrovky viac ako 10 rokov bez poškodenia cieľových orgánov s iným prídavným rizikovým faktorom.
  • Stredné riziko – pacienti mladší ako 35 rokov s cukrovkou 1. typu alebo mladší ako 50 rokov s cukrovkou 2. typu s trvaním cukrovky menej ako 10 rokov, bez iných rizikových faktorov.
  • Stredné riziko – pacienti mladší ako 35 rokov s cukrovkou 1. typu alebo mladší ako 50 rokov s cukrovkou 2. typu s trvaním cukrovky menej ako 10 rokov, bez iných rizikových faktorov.

Väčšina diabetikov 2. typu je v pásme vysokého alebo veľmi vysokého kardiovaskulárneho ochorenia, aj keď ešte nemá manifestné kardiovaskulárne ochorenie.

Možnosti a spôsob liečby

Hlavným cieľom komplexnej liečby diabetika je znížiť jeho celkové kardiovaskulárne riziko. V ambulancii diabetológa a kardiológa sa pozornosť venuje hlavne zdravej životospráve, dostatočnej fyzickej aktivite, udržiavaniu optimálnej telesnej hmotnosti, resp. jej redukcii, povinnosti nefajčiť a medikamentóznej liečbe vysokého tlaku a tukov v krvi. Medikamentózna liečba vysokej hladiny cukru v krvi zaznamenala v ostatných rokoch nebývalý pokrok. Na Slovensku máme už dostupné lieky, ktoré nielenže upravujú hladinu cukru v krvi, ale majú aj významný srdcovocievny benefit potvrdený viacerými klinickými štúdiami.

Moderná liečba cukrovky chráni srdce, obličky a cievy pacientov a umožňuje im žiť dlhšie a plnohodnotnejšie.

Ďalší článok