Domovská stránka » INOVATÍVNA LIEČBA JE MÁLO DOSTUPNÁ
Inovatívna medicína

INOVATÍVNA LIEČBA JE MÁLO DOSTUPNÁ

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

MUDR. RÓBERT SLIVKA, PHD.

Primár II. Oddelenia tuberkulózy a respiračných chorôb
Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Pacienti s pneumologickými chorobami to na Slovensku nemajú ľahké. Moderná terapia je síce dostupná, ale problém je s jej uhrádzaním zo strany zdravotných poisťovní. Ak pacient túto liečbu nedostane, jeho zdravotný stav sa zhoršuje rýchlejšie.

O možnostiach liečby nám porozprával MUDr. Róbert Slivka, PhD. z Národného ústavu TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Ako vnímate dostupnosť modernej liečby pneumologických ochorení v súčasnosti?

Všeobecne je moderná liečba v pneumológii pre našich pacien­ tov dostupná. Problém je s jej úhradou zo strany zdravotných poisťovní. Inovatívna (biologická) liečba v pneumológii sa v súčas­nosti týka ťažkej astmy bronchiale a ľahkej až stredne ťažkej idiopa­ tickej pľúcnej fibrózy. Túto liečbu zdravotné poisťovne uhrádzajú na výnimku, pričom podľa platných zákonov poisťovňa môže, ale aj nemusí modernú liečbu uhradiť, a to aj bez udania dôvodu. Treba si zároveň uvedomiť, že inovatívna liečba je drahá.

A čo možnosť inovatívnej liečby pacientov s pľúcnymi fibrózami na Slovensku?

Inovatívnu (antifibrotickú) liečbu progredujúcich pľúcnych fibróz, bez ohľadu na ich pôvod, v sú­časnosti zdravotné poisťovne ne­uhrádzajú. Indikovaná je vtedy, keď sa štandardná liečba pľúcnej fibrózy rôzneho pôvodu po urči­tom časovom období ukáže ako neúčinná. Nasadenie antifibro­tickej liečby je potom posledná možnosť, ktorú dnes máme na spomalenie zhoršovania ocho­renia. Nie je to liečba, ktorá by v tejto indikácii dokázala úplne vyliečiť dané pľúcne ochorenie. Také medikamenty, žiaľ, doposiaľ nemáme.

Môžete porovnať dostupnosť týchto liekov u nás a v iných krajinách Európskej únie (EÚ)?

V bohatších krajinách EÚ túto liečbu zdravotné poisťovne pre­plácajú lepšie, teda je pre pacien­ tov viac dostupná než u nás. V os­tatných krajinách je to podobné ako na Slovensku.

(Ne)dostupnosť liekov určite ovplyvňuje život slovenského pacienta…

Nedostupnosť drahej inovatívnej liečby, či skôr neochota zdra­votných poisťovní preplácať ju, vedie k rýchlejšiemu zhoršovaniu klinického stavu pacienta, k prog­resii ochorenia a kratšiemu preží­ vaniu pacienta.

Aké sú možnosti riešenia tejto situácie?

Treba zlepšiť preplácanie inova­tívnej liečby zdravotnými poisťov­ňami a výrobca by mal znížiť cenu lieku. Ako som už uviedol, táto liečba je drahá a veľká väčšina pa­cientov si nemôže dovoliť zaplatiť liek z vlastných prostriedkov.

Ďalší článok