Skip to main content
Domovská stránka » Chronické ochorenia » OČKOVANIE PROTI COVIDU JE VHODNÉ A ŽIADUCE AJ PRE PACIENTOV SO SCLEROSIS MULTIPLEX
Chronické ochorenia

OČKOVANIE PROTI COVIDU JE VHODNÉ A ŽIADUCE AJ PRE PACIENTOV SO SCLEROSIS MULTIPLEX

Foto: Adobe Stock

MUDR. JAROSLAVA OROSOVÁ

Klinický imunológ a alergológ
Univerzitná nemocnica Sv. Michala, Bratislava

Je očkovanie proti covidu vhodné a bezpečné pre pacientov so sclerosis multiplex? O tejto téme sme sa rozprávali s MUDr. Jaroslavou Orosovou.

Je očkovanie vhodné pre chronických pacientov, konkrétne pre pacientov so sclerosis multiplex? 

Prevencia infekčných ochorení očkovaním je vhodná a žiaduca u väčšiny chronických ochorení. Do tejto skupiny patria aj pacienti so sclerosis multiplex (SM). Očkovaním vopred pripravujeme a posilňujeme imunitný systém na stret s konkrétnou infekciou, a tým predídeme jej ťažkej forme alebo v ideálnom prípade nákaze samotnej. U pacientov s SM môže prekonanie infekčného ochorenia zhoršiť aj ich základné ochorenie, a preto je potrebné ich pred nákazou chrániť i týmto spôsobom.

Aký význam má očkovanie pre pacientov s SM?

U pacientov s SM môžu infekčné ochorenia viesť k relapsu SM a prechodu do ťažšieho štádia. Z tohto dôvodu je vhodné, aby sa pacienti s SM očkovali povinnými (záškrt, tetanus), ale aj odporúčanými (chrípka, pneumokoky, COVID-19) vakcínami, a tak znížili riziko dôsledkov infekčných ochorení na ich nervový systém.

Sclerosis Multiplex a očkovanie proti COVID‑19

Aké riziká vyplývajú pre pacientov s SM, ak prekonajú ochorenie COVID-19 a po samotnom očkovaní?

U zdravej populácie môže prekonanie COVID-19, hoc aj s ľahkým priebehom, spôsobiť tzv. postcovidový syndróm, charakteristický chronickou únavou, dráždením dýchacích ciest, dýchavicou, dlhodobou stratou čuchu a chuti, búšením srdca, bolesťami hlavy a brucha, bolesťami svalov a kĺbov, znížením telesnej výkonnosti, nespavosťou, depresívnymi náladami, poruchami koncentrácie a pamäti. Tieto ťažkosti môžu pretrvávať niekoľko mesiacov až rokov. SM už sama o sebe časť týchto príznakov spôsobuje a postcovidový syndróm ich môže ešte zvýrazniť. Okrem toho, pri ťažších priebehoch COVID-19 hrozí už spomínané spustenie relapsu ochorenia sclerosis multipex. 

Očkovanie, a ani to proti COVID-19, na rozdiel od prekonania infekcie nespôsobuje dlhodobé ťažkosti ani nezhoršuje priebeh SM. Okrem toho, u pacientov s postcovidovým syndrómom je po dodatočnom očkovaní pozorované zlepšenie až vymiznutie ťažkostí.

Má vplyv na priebeh ochorenia COVID-19 konkrétny typ liečby SM?

Toho času sa zdá, že väčšina liekov na SM neovplyvňuje priebeh ochorenia COVID-19. Pacienti by počas nákazy v žiadnom prípade nemali sami prerušovať svoju SM liečbu a v prípade zhoršovania neurologických príznakov je potrebné kontaktovať svojho neurológa.

Aký vplyv má liečba na očkovanie? A naopak, očkovanie na liečbu SM?

V liečbe SM používame rôzne preparáty tzv. imunosupresívnej a imunomodulačnej liečby. Každá z nich na určitej úrovni ovplyvňuje imunitný systém pacienta. Vakcíny sú plne účinné u väčšiny liekov na liečbu SM. U niektorých liekov na SM, aby sa dosiahla dostatočná účinnosť očkovania, je potrebné určité jeho načasovanie a zladenie s SM liečbou. Pacienti by preto mali očkovanie konzultovať so svojím lekárom v SM centre. Očkovanie priebeh liečby SM neovplyvňuje. 

Kedy sa môže pacient s SM očkovať? 

Ak hovoríme o očkovaní neživými vakcínami, ku ktorým patrí napr. aj vakcína proti COVID-19, chrípke, pneumokokom, záškrtu alebo tetanu, pacient so stabilizovanou SM na liečbe môže byť očkovaný kedykoľvek, prípadne s určitým načasovaním vzhľadom na liečbu SM. Očkovanie týmito vakcínami ochorenie SM nijako neovplyvňuje. U živých vakcín napríklad proti osýpkam, mumpsu, rubeole, tuberkulóze či žltej zimnici môže byť s prihliadnutím na liečbu SM potrebné tiež určité načasovanie. V zásade sa pacienti s SM, s výnimkou relapsu ochorenia, môžu očkovať bez závažnejších prekážok.

Očkovanie nenaruší liečbu Sclerosis Multiplex

Má vplyv samotné ochorenie SM, prípadne jeho liečba, na kvalitu ochrany pred infekčným ochorením, proti ktorému očkujeme?

Zdá sa, že SM sama o sebe neznižuje imunitnú odpoveď po očkovaní a ani po prekonaní ochorenia. U niektorých pacientov, liečených imunosupresívnou a imunomodulačnou liečbou, môže dochádzať k zníženej tvorbe protilátok po očkovaní či samotnom prekonaní infekčného ochorenia. Predpokladáme však, že určitú úlohu preberá aj bunková imunita, a tým by pacienti mohli získať aspoň čiastočnú obranyschopnosť.

Ak som pacient SM a prekonal som COVID-19, je nutné sa ešte očkovať? Kedy a aké vplyvy tu zohrávajú úlohu?

Očkovanie proti COVID-19 sa odporúča aj po prekonaní ochorenia, rovnako ako u zdravej populácie. Očkovaním pacienta s SM ochránime pred novými variantmi vírusu aj pred už spomínaným postcovidovým syndrómom. Očkovací kalendár aj výnimočné kontraindikácie očkovania sú rovnaké ako u zdravej populácie.

Otestuje vaše znalosti o sclerosis multiplex:

Next article
Domovská stránka » Chronické ochorenia » OČKOVANIE PROTI COVIDU JE VHODNÉ A ŽIADUCE AJ PRE PACIENTOV SO SCLEROSIS MULTIPLEX
Chronické ochorenia

HYPERURIKÉMIOU TRPELI AJ HABSBURGOVCI

prof. MUDr. JÁN GAJDOŠÍK, PhD.

Zdravotnícke stredisko Nové Zámky Ambulancia VLD (všeobecný lekár pre dospelých)

Hyperurikémia je ochorenie, pre ktoré je charakteristická zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi človeka.

Ako sa prejavuje ochorenie hyperurikémia?

Ochorenie sa prejavuje najmä vo forme bolestivých kĺbových dnových záchvatov, známe tiež pod názvom podagra, ktorými aj v minulosti trpeli mnohé známe osobnosti. Všeobecne dobre známy je jej dedičný výskyt v rodine Habsburgovcov. Príčinou boli pravdepodobne nevhodné stravovacie návyky, časté prejedanie sa najmä rôznymi špecialitami (vnútornosti, mäso, alkohol, morské plody a iné), ktoré vyvolávajú nadmernú hladinu kyseliny močovej a následne kĺbové poškodenia.

Aká je úloha kyseliny močovej v organizme, resp. prečo a ako vzniká?

U človeka je kyselina močová konečným produktom látkovej výmeny tzv. purínových látok. Ich typickým zdrojom sú predovšetkým rôzne potraviny – morské živočíchy, divina, alkohol, niektoré pochutiny či isté druhy zeleniny a podobne. V dôsledku tejto poruchy látkovej výmeny sa zvyšuje hladina kyseliny močovej v krvi, následne prichádza ku vyzrážaniu kryštálikov kyseliny močovej a ich ukladaniu do kĺbov i mimo kĺbov, ktoré aktivuje zápalové imunitné poškodenie. Dna aj hyperurikémia sú považované za rizikové faktory cievnych ochorení, signály poruchy funkcie cievnej výstelky. Podmieňujú vznik všetkých cievnych, srdcovocievnych a mozgovo-cievnych poškodení, obličkových ochorení i tepnových ochorení končatín.

Aké sú optimálne hodnoty kyseliny močovej a za akých podmienok dochádza k zvýšeniu hladiny kyseliny močovej?

Výskyt hyperurikémie v rôznych populáciách významne kolíše od 4% až do 40%,vzávislosti od rasových a geografických vplyvov. Na Slovensku výskyt dny v populácii predstavuje asi 1 % a hyperurikémie asi 5 %. V podmienkach SR je za aktuálnu fyziologickú hornú hranicu považovaná hodnota 416 μmol/l u mužov a 360 μmol/l u žien. Najčastejšie sa prvé príznaky hyperurikémie objavujú vo veku po 40-tke, čo súvisí so životným štýlom každého z nás (napr. strava, šport, alkohol).

Čo môže spôsobiť dlhodobo vysoká hladina kyseliny močovej môjmu telu?

Typickým prejavom hyperurikémie sú klinické prejavy dny, ktorá má rôzne štádiá. Hovoríme o zvýšenej hladine kyseliny močovej bez dny, tzv. asymptomatická hyperurikémia, akútnom dnovom kĺbovom zápale, intervale medzi akútnymi dnovými atakmi a chronickej dnavej artritíde – tofóznej. Sprievodným prejavom dny možu byť obličkové ochorenia – akútne poškodenie obličiek vyvolané náhlym vyzrážaním kryštálikov kyseliny močovej v obličkách, prípadne chronické poškodenie obličiek podmienené ukladaním kryštálikov kyseliny močovej v tkanive obličiek, ak je ochorenie dlhodobo neliečené. Rizikom komplikácií dny je i obličková kolika, vyvolaná vznikom obličkových kameňov. Často ňou trpí až 10 až 25% pacientov s dnou.

Prečo je dôležité liečiť asymptomatickú hyperurikémiu?

Problematika asymptomatickej hyperurikémie (zvýšená hladina kyseliny močovej bez prejavov dny) vrátane liekmi vyvolanej hyperurikémie je najmä v súčasnosti veľmi aktuálna. Nie je len problémom pacientov s dnou, ale je nevyhnutné ju chápať v celom rozsahu dny, hyperurikémie a sprievodných chorôb. Považujeme ju za potvrdený a jeden z dôležitých rizikových faktorov vyvolávajúcich vznik srdcovocievnych ochorení, ako aj súčasťou metabolického syndrómu. Podmieňuje pokles schopnosti cievnej výstelky reagovať rozšírením a zlepšením prekrvenia na záťaž, zvýšenú zrážanlivosť krvi, oxidačný stres a vznik vysokého krvného tlaku. Dnešný sedavý životný štýl, nadbytok jedla a častá obezita posúva toto ochorenie aj k mladším vekovým skupinám. Zmenou životného štýlu, skorým záchytom ochorenia a dobrým manažmentom liečby je možné toto ochorenie dostať pod kontrolu.

Next article