Domovská stránka » Chronické ochorenia » KĽUČ K VČASNEJ DIAGNOSTIKE PĽÚCNEJ HYPERTENZIE
Chronické ochorenia

KĽUČ K VČASNEJ DIAGNOSTIKE PĽÚCNEJ HYPERTENZIE

Článok podporený spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Článok podporený spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

prof. MUDr. IVETA ŠIMKOVÁ, CSc., FESC, FACC

vedúci lekár Centra pre VCHS v dospelosti a Expertízneho pracoviska pre CTEPH Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s. v Bratislave

Minulý rok sme sa v článku venovali príznakom, diagnostike a prognóze pľúcnej hypertenzie (PH). Dnes sa budeme venovať problému, prečo býva PH diagnostikovaná neskoro.

Cestu k včasnej a správne stanovenej diagnóze komplikuje viacero faktorov, typických pre zriedkavé choroby:

postihuje malý počet pacientov, preto sa praktický lekár alebo internista s nimi vo svojej praxi stretne zriedka,

nedostatočné povedomie o tomto ochorení,

netypické a nenápadné príznaky, nastupujúce pozvoľna.

MÔŽEME DOSIAHNUŤ NEJAKÉ ZLEPŠENIE VO VČASNEJ DIAGNOSTIKE PH?

Áno. Kľúčom včasnej diagnostiky PH je echokardiografia, ktorá slúži v rizikových skupinách ako skríningový nástroj. Napr. pri systémových ochoreniach, z ktorých sklerodermia je komplikovaná PH najčastejšie, sa realizuje takýto skríning. Za rizikové skupiny pre rozvoj PH sa považujú najmä:

prvostupňoví príbuzní pacientov s dedičnou pľúcnou arteriálnou hypertenziou,

pacienti (častejšie ženy) so sklerodermiou,

pacienti s portopulmonálnou hypertenziou,

pacienti po jednej alebo viacerých pľúcnych embóliách, resp. s profilom rizikovým pre chronickú tromboembolickú PH (CTEPH).

Podľa medzinárodných odporúčaní by sa mal echokardiografický skríning u prvých troch skupín vykonávať každoročne. Pacienti, ktorí prekonali pľúcnu embóliu a majú rizikový profil pre CTEPH alebo dýchavicu v priebehu 3 – 6 mesiacov, by mali byť echokardiograficky vyšetrení so zameraním na PH.

LIEČBA PĽÚCNEJ HYPERTENZIE

Je všeobecne známe, že chronická PH je náročne liečiteľné ochorenie. Lieky neovplyvňujú príčinu PH, ale patologické procesy v pľúcnom riečisku, a tak priaznivo ovplyvňujú PH. Výnimkou je CTEPH, ktorá je v priaznivom prípade (nález vhodný na chirurgický výkon a klinický stav pacienta umožňujúci veľkú kardiochirurgickú operáciu) liečiteľná chirurgicky alebo transkatétrovo. Operačný výkon spočíva v odstránení remodelovaných častí pľúcneho riečiska, a tým jeho spriechodnení a zvyčajne prináša veľmi dobré výsledky a je zlatým štandardom liečby CTEPH.

Ostatné formy PH je možné liečiť medikamentózne. Medikamentóznu liečbu možno rozdeliť na liečbu konvenčnú (diuretiká, oxygenoterapia, antikoagulanciá) a špecifickú (prostanoidy, agonisty prostacyklínových receptorov, antagonisty endotelínových receptorov, inhibítory fosfodiesterázy 5 a stimulátory solubilnej guanylátcyklázy). Súčasné liečebné postupy môžu spomaliť alebo zastaviť nepriaznivý vplyv PH na srdce alebo niektorým z nich predísť. Po ich vyčerpaní sú indikované metódy nemedikamentózné – transplantácia pľúc a balóniková atriálna septostómia. Neodmysliteľnú súčasť komplexnej liečby u všetkých pacientov s PH tvoria režimové opatrenia (nízkoprahová aeróbna fyzická aktivita, očkovanie, hormonálna antikoncepcia u žien v produktívnom veku a ďalšie).


Ďalší článok