Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » RAKOVINA PĽÚC NAJVIAC OHROZUJE FAJČIAROV
ADVERTORIAL

Rakovina pľúc je predovšetkým chorobou fajčiarov. Na svedomí ju však nemá iba fajčenie. Zhubné ochorenie pľúc je na svete najčastejšou príčinou smrti spomedzi všetkých typov rakoviny. O príčinách vzniku, príznakoch, diagnostike a liečbe hovorí primárka MUDr. Milada Veselá z Univerzitnej Nemocnice Bratislava.

MUDr. MILADA VESELÁ

Oddelenie klinickej onkológie. Zástupca prednostu Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB Univerzitná nemocnica Bratislava.

Čo je karcinóm pľúc?

Karcinóm pľúc je rakovina, ktorá vychádza z pľúc. Jej vznik spôsobuje nekontrolovateľný rast buniek. Táto choroba je celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí spomedzi všetkých typov rakoviny.

Aké sú rizikové faktory rakoviny pľúc?

Rakovina pľúc úzko súvisí s fajčením. Fajčiari majú najväčšie riziko jej vzniku, ale vyskytuje sa aj u ľudí, ktorí nikdy nefajčili. Riziko predstavujú aj iné faktory: ak ste podstúpili radiačnú liečbu oblasti hrudníka pre iný typ rakoviny, boli ste vystavení radónu, azbestu a iným látkam známym karcinogenitou (arzén, chróm, nikel).

Ktoré symptómy rakoviny pľúc sú najčastejšie?

Príznaky rakoviny pľúc sa zvyčajne vyskytujú v pokročilom štádiu. Najčastejším príznakom je kašeľ. U fajčiarov s chronickým kašľom sa objavuje jeho zmena. Môže byť častejší, suchý a dráždivý, vzniká dráždením dýchacích ciest spôsobeným rastom nádoru. Približne polovica pacientov s karcinómom pľúc vykašliava krv.

Ďalší príznak je dýchavičnosť. Ak je nádor v hlavných dýchacích cestách, môžeme počuť aj chrapot alebo pískanie. Pacienti s pokročilým pľúcnym karcinómom udávajú neurčitú bolesť v hrudníku.

Aj rakovina pľúc v rodinnej anamnéze je rizikový faktor.

Ako prebieha diagnostika tejto choroby?

Základným vyšetrením je RTG hrudníka. Na bližšiu špecifikáciu nálezu je však potrebné CT vyšetrenie. Vyšetrením sa stanovuje štádium ochorenia, či je ochorenie lokálne pokročilé a prítomnosť vzdialených metastáz. Magnetická rezonancia sa využíva hlavne na zachytenie metastáz v mozgu, v chrbtici a miechovom kanáli.

Najčastejšie sa na diagnostiku pľúcnych nádorov používa bronchoskopia. Patológ zo vzoriek určí typ pľúcneho karcinómu. Biopsia nádorového tkaniva je nevyhnutná na stanovenie terapeutického postupu.

Aké máme možnosti liečby?

Rakovina pľúc nie je jedna, má viac typov podľa toho, z akých buniek vznikla a aký má genetický profil. Odhalenie genetických zmien, špecifických pre každého pacienta, pomáha pri vytváraní individuálneho liečebného plánu.

Liečba včasných štádií môže byť radikálna, chirurgická, ak je rakovina obmedzená na pľúca. Môže byť odporučená aj chemoterapia pred operáciou a rádioterapia a chemoterapia po operácii. Imunoterapia využíva imunitný systém na boj proti rakovine. Vhodnú liečbu vyberá onkológ.


C-APROM/SK/ALUN/0029
Dátum poslednej aktualizácie reklamy: marec/2022

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » RAKOVINA PĽÚC NAJVIAC OHROZUJE FAJČIAROV
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article