Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KOŽA SI PAMÄTÁ: POČET ZHUBNÝCH KOŽNÝCH NÁDOROV PRIBÚDA
ADVERTORIAL

S pribúdajúcimi slnečnými dňami nás to viac láka odhaliť svoju pokožku a nechať sa pohladiť hrejivými lúčmi. Slnečné žiarenie je potrebné na syntézu veľmi dôležitého vitamínu D v koži a UV žiarenie pomáha aj pri liečbe mnohých kožných ochorení. Dermatológovia však čoraz častejšie riešia negatívne vplyvy ultrafialového žiarenia.

MUDr. Zuzana Murárová, PhD.

dermatovenerológ, Národný onkologický ústav

Koža je najväčším orgánom ľudského tela a plní mnoho dôležitých funkcií. Preto by sme sa mali o jej zdravie zodpovedne starať počas celého života.

Malígny melanóm patrí k najzhubnejším a najzákernejším nádorom pre svoj agresívny rast, schopnosť rýchlej tvorby metastáz. Vzniká z buniek pokožky, ktoré tvoria hnedý pigment – melanocytov. Melanóm býva lokalizovaný predovšetkým v koži, ale nezriedka sa objaví aj v oku či na slizniciach. Menšia časť melanómov vzniká z pôvodných pigmentovaných znamienok, no častejšie vznikajú tzv. „de novo“ bez predchádzajúceho pigmentovaného prejavu na normálnej koži. Väčšina melanómov má takzvané ABCDE znaky (z angl.) – sú to prejavy asymetrické v tvare, majú nepravidelné okraje a farbu, obvykle väčší priemer ako 6 mm a menia sa. Včasný záchyt melanómu je najvýraznejší faktor prežitia.

Dôležité je poznať svoju kožu a pravidelne si kontrolovať znamienka.

K najdôležitejším preventívnym opatreniam patrí zodpovedný pobyt na slnku, teda vyhnúť sa spáleniu a nadmernému opáleniu, pravidelné samovyšetrovanie kože a včasné dermatologické vyšetrenie.

maligný melanóm
Zdroj: Adobe Stock

Zlatým liečeným štandardom pri malígnom melanóme je jeho kompletné chirurgické odstránenie s histologickým vyšetrením. U pacientov s pokročilým ochorením máme v súčasnosti možnosti inovatívnej biologickej liečby alebo imunoterapie. V ostatných rokoch zaznamenávame významný pokrok v liečebných možnostiach malígneho melanómu v celej jeho histórii.

Včasný záchyt melanómu je najvýraznejší faktor prežitia.

Dôležité je poznať svoju kožu a pravidelne si kontrolovať znamienka. Miesta, kde si nevidíme by sme si mali skontrolovať pomocou zrkadla, prípadne poprosiť príbuzných. Práve ľudia v našom okolí ako rodina, ošetrujúci lekár, kaderníčka, kamaráti nás môžu upozorniť na to, že sa na našej koži niečo nové objavilo či zmenilo. Ďalším významným preventívnym opatrením je spomínaná fotoprotekcia, teda vyhýbať sa nadmernému slneniu, nosenie klobúka alebo čiapky, odevu, slnečných okuliarov a používanie kvalitných prípravkov s dostatočným SPF a UVA faktorom.

Na vznik malígneho melanómu by nás mala upozorniť zmena na našej koži, teda vznik nového znamienka – čierneho, hnedého či ružového. Podozrivé na tento nádor sú aj existujúce znamienka, ktoré rastú do plochy alebo nad povrch kože, po jemnom poranení alebo spontánne krvácajú či mokvajú a nemajú tendenciu k prirodzenému zahojeniu.


Tento článok vznikol za podpory spoločnosti Pierre Fabre.
SK-PFO-05/2024-EDU-248

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KOŽA SI PAMÄTÁ: POČET ZHUBNÝCH KOŽNÝCH NÁDOROV PRIBÚDA
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article