Home » Zrelý vek » PREVENCIA CIEVNYCH MOZGOVÝCH PRÍHOD
Zrelý vek

PREVENCIA CIEVNYCH MOZGOVÝCH PRÍHOD

Mŕtvica z nedokrvenia – ischemická tvorí až 85 % prípadov, hemoragické – krvácavé CMP tvoria 15 %. Prevencia primárnej aj opakovanej CMP znamená liečbu rizikových faktorov. Za najdôležitejšie sú považované vysoký krvný tlak, dyslipidémia, fajčenie, kardiovaskulárne ochorenia, fibrilácia predsiení a  diabetes mellitus. Fibrilácia predsiení (FP) zvyšuje 5- až 6-násobne riziko iCMP a zvyšuje aj riziko opakovanej iCMP.

Znížiť riziko iCMP možno podávaním antikoagulačnej liečby, ktorej účinnosť v prevencii iCMP bola potvrdená viacerými štúdiami.

Predpokladaný výskyt FP u  pacientov s iCMP sa pohybuje medzi 15 – 38 %, ale skutočný výskyt môže byť vyšší, ak sa zarátajú aj pacienti so striedavou a bezpríznakovou fibriláciou, ktorú je ťažšie dokázať. Znížiť riziko iCMP možno podávaním antikoagulačnej liečby, ktorej účinnosť v prevencii iCMP bola potvrdená viacerými štúdiami. Napriek tomu, že je potvrdené vyššie riziko iCMP s vekom a  u  žien, reálna prax ukazuje, že práve pacienti nad 75 rokov a ženy sú skupiny, ktoré najmenej dostávajú antikoagulačnú liečbu, najskôr pre obavu z krvácania vo vyššom veku. Tu sú prínosom tzv. nové antikoagulanciá, ktoré majú menšie riziko krvácania ako liečivá proti zrážaniu krvi na báze bloku vitamínu K.

Mŕtvica môže byť niekedy aj prvým prejavom fibrilácie predsiení.

Mŕtvica môže byť niekedy aj prvým prejavom fibrilácie predsiení. Predĺžené EKG monitorovanie u  bežnej populácie zvyšuje záchytnosť FP o 49 %, teda z 9,6 na 14,3 % pacientov s  FP, a  teda by malo byť súčasťou preventívnych opatrení predovšetkým u  pacientov so zvýšeným rizikom vzniku iCMP. V tejto oblasti môžu byť nápomocné aj tlakomery, ktoré sú vďaka patentovanej technológii AFIB schopné rozpoznať FP pri bežnom meraní tlaku a sú už dostupné aj na Slovensku. Kardioembolické iCMP, ktoré sú komplikáciou FP, majú často závažné dôsledky, ako sú poruchy hybnosti, reči a správania, ktoré môžu pretrvať aj napriek akútnej liečbe spĺňajúcej všetky odporučené postupy. Preto je potrebné klásť dôraz na prevenciu.

Ďalší článok