Home » Zrelý vek » KARCINÓM PĽUC
Zrelý vek

KARCINÓM PĽUC

Viac než polovica prípadov KP je u 65-ročných a starších osôb. Vo svetovom meradle je KP najčastejšou príčinou úmrtia na zhubné nádory. Na KP v roku 2008 zomrelo zhruba 951 023 mužov a 427 392 žien.

V rozvinutých krajinách v posledných dekádach minulého storočia došlo k poklesu výskytu KP u mužov, ale k plynulému vzostupu u žien. Vekovo-špecifická krivka výskytu ochorenia sa zvyšuje so stúpajúcim vekom človeka. Viac než polovica prípadov KP je u 65-ročných a starších osôb. Vo svetovom meradle je KP najčastejšou príčinou úmrtia na zhubné nádory. Na KP v roku 2008 zomrelo zhruba 951 023 mužov a 427 392 žien.

Príčiny vzniku KP
Medzi najhlavnejšie rizikové faktory vzniku KP patrí dlhodobé vystavovanie sa osoby karcinogénom cigaretového dymu, teda viacročné aktívne aj pasívne fajčenie. Zvýšené riziko majú pracovníci v baroch a iných zariadeniach, kde je povolené fajčenie. U exfajčiarov klesá riziko ochorenia s obdobím nefajčenia. V ostatnom období stúpa výskyt KP u nefajčiarov, u ktorých môžu byť príčinou ľudské papilomavírusy, niektoré zložky stravy, ako aj látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia pri pražení oleja. Naopak, ochranný vplyv pre človeka má strava bohatá na zeleninu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie aj niektoré profesionálne škodliviny sú zodpovedné za vznik KP. Medzi tieto patria: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), azbest, arzén, chróm, nikel, polyvinylchlorid, dieselové plyny, berýlium, kadmium, kremeň, ale aj ionizujúce žiarenie, napr. v baniach prítomný vyšší obsah radónu. Príčinou môžu byť aj vo vzduchu obytných miestností prítomné splodiny kúrenia uhlím alebo drevom. Na druhej strane, dôležitú úlohu pri vzniku KP u človeka majú aj vnútorné faktory, ako napríklad genetické predispozície, imunologické, hormonálne a metabolické špecifiká organizmu.

Klinické príznaky KP

Viac než 60 % prípadov KP je zistené v pokročilých štádiách ochorenia, čo má negatívny vplyv na prognózu. KP v počiatočných štádiách nemá špecifické varovné signály, čo komplikuje jeho včasnú diagnózu.

Rozlišujú sa štyri klinické štádiá, čím vyššie štádium, tým je ochorenie rozsiahlejšie. Viac než 60 % prípadov KP je zistené v pokročilých štádiách ochorenia, čo má negatívny vplyv na prognózu. KP v počiatočných štádiách nemá špecifické varovné signály, čo komplikuje jeho včasnú diagnózu. Pľúca „nebolia“, a tiež majú veľkú kompenzačnú schopnosť. Všeobecné príznaky zhubného ochorenia ako nechutenstvo, pocit na zvracanie, úbytok telesnej hmotnosti až nádorová kachexia, slabosť a zvýšené teploty sú vo väčšine prípadov prítomné až pri pokročilom štádiu KP.
Medzi vnútrohrudné príznaky patria: kašeľ pretrvávajúci viac ako 3-4 týždne, ale u fajčiarov aj zmena charakteru chronického fajčiarskeho kašľa, vykašliavanie krvi, pocit sťaženého dýchania, piskoty v pľúcach, bolesť na hrudníku, zachrípnutie, ako aj zápal pľúc. Pri prerastaní nádoru do orgánov medzihrudia môžu byť prítomné bolesti pri prehĺtaní potravy a za hrudnou kosťou, cyanóza a opuch tváre. Nádor pľúcneho hrotu sa môže prejaviť bolesťami ramena, ruky ako i očných príznakov a straty potenia polovice tváre.
Mimohrudné metastatické symptómy závisia od lokalizácie a rozsahu metastáz v iných orgánoch, kde KP najčastejšie metastázuje (lymfatické uzliny, pečeň, kosti, mozog, miecha, koža, nadobličky). Starší pacienti si menej uvedomujú niektoré príznaky KP. Väčšina nevie, že s vekom stúpa riziko ochorenia. Taktiež staršie osoby majú aj iné ochorenia, ktoré môžu nielen zastrieť príznaky KP, ale tiež komplikovať samotnú liečbu.

Nádor pľúcneho hrotu sa môže prejaviť bolesťami ramena, ruky ako i očných príznakov a straty potenia polovice tváre.

Diagnostika KP
Začína sa anamnestickými údajmi a fyzikálnym vyšetrením pacienta s využitím zobrazovacích (rtg, CT, PET) a endoskopických metód vyšetrení (bronchoskopia), biopsií s mikromorfologickým stanovením typu KP, laboratórnych vyšetrení (biomarkery), molekulového vyšetrenia a  iných potrebných relevantných vyšetrení.

Liečba KP
Rozhodnutie o optimálnej stratégii liečby je založené na stanovení mikromorfologického typu KP, rozsahu ochorenia, výkonnostného stavu pacienta a pridružených ochorení. Pri liečbe sa využíva kombinácia chirurgickej intervencie, chemoterapie, rádioterapie. U pacientov s nemalobunkovými typmi KP, najmä u adenokarcinómu, sa využíva aj biologická, tzv. personalizovaná liečba cielene zasahujúca do vnútrobunkových pochodov v nádorovej bunke. V ostatnom čase prebieha intenzívny výskum v oblasti imunoterapie, ktorá je zameraná na reguláciu a podporu imunitného systému pacienta, za účelom eliminácie nádorových buniek.

Odporúčania pre prax
Vzhľadom na to, že doteraz nie je v praxi k dispozícii cost-efektívny skríning KP, je potrebné v praxi dôsledne šíriť známe poznatky týkajúce sa KP medzi všetky vekové kategórie. S cieľom včasnej diagnostiky KP sa nesmú podceňovať jeho klinické príznaky ani v seniorskom veku.

Viac informácií nájdete v brožúrke Rakovina pľúc, ktorú vydala Liga proti rakovine. Objednať si ju môžete na stránke www.lpr.sk.

 

Next article