Home » Zdravý zrak » ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE
Zdravý zrak

ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE

Až 19 % škôlkarov môže mať problém so zrakom.

Zhoršovania kvality zraku nie je ušetrený nikto. Ani deti v predškolskom veku. Naši najmenší však nedokážu sami posúdiť, či vidia „normálne“. Sú totiž schopní vyrovnať očné poruchy až do 4–5 dioptrií, a tak naďalej bez viditeľnej zmeny fungovať v známom prostredí. Nesťažujú sa – zlé videnie predsa nebolí, a preto rodičia často nedokážu problém identifikovať včas. A návšteva očného lekára? Tá, bohužiaľ, prichádza na rad až v prvých ročníkoch, kedy sa nápor na zrakovú prácu zväčšuje. Vtedy však už môže byť na naštartovanie efektívnej liečby a korekcie neskoro, pretože refrakčná porucha či škuľavosť je často už príliš rozvinutá. Pritom až 19 % škôlkarov môže mať problém so zrakom.

Aké sú varovné signály?

  • dieťa len pomaly alebo vôbec nevie rozoznať predmety v diaľke,
  • knihy alebo hračky si kladie celkom blízko pred oči,
  • sťažuje sa na bolesti hlavy, pálenie očí,
  • nedokáže sa dlho koncentrovať pri hre vyžadujúcej zrakovú kontrolu do blízka, rýchlo sa unaví,
  • odmieta zrakovú prácu napr. kreslenie, vymaľovávanie,
  • často žmurká alebo nakláňa hlavu na jednu stranu,
  • oči má začervenané a často slzia,
  • má problém s koordináciou po línii oko – ruka, často siahne vedľa, potkýna sa.

Predíďte komplikáciám včasnou a správnou diagnostikou
Zrakové parametre detí vo veku 3-6 rokov zisťuje už od roku 2014 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, a to prostredníctvom programu Zdravé oči už v škôlke. V rámci neho zrakoví terapeuti realizujú skríningové merania binokulárnym autorefraktometrom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, akými sú napr. astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. Ide o neinvazívne bezdotykové meranie, ktoré nemá žiadne vedľajšie účinky ani negatívne zdravotné následky. Prístroj svojimi zvukovými a svetelnými efektmi priláka pozornosť dieťaťa a za niekoľko sekúnd zo vzdialenosti jedného metra zistí zrakové parametre oboch očí súčasne. Odborne vyškolený zamestnanec ÚNSS následne výsledky vyhodnotí a každý rodič, ktorý je povinný podpísať informovaný súhlas s uskutočnením merania, vzápätí dostane potvrdenie o meraní a záver, či je u jeho dieťaťa odporúčané komplexné vyšetrenie u detského očného lekára. Garantkou tohto programu sa stala hlavná odborníčka pre oftalmológiu Ministerstva zdravotníctva SR Marta Ondrejková a ambasádorkou moderátorka Aneta Parišková, ktorá je sama matkou troch detí v predškolskom veku.

Ponuka meraní
V súčasnosti sú vďaka podpore partnerov týmto prístrojom vybavené strediská ÚNSS vo všetkých krajských mestách Slovenska. Skríningové merania zrakových parametrov detí sa uskutočňujú priamo priestoroch materských škôl, na firemných akciách, ako sú napr. Dni rodiny, happeningy či rôzne osvetové podujatia a podujatia pre verejnosť, alebo individuálne po dohode. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať najbližšie krajské stredisko ÚNSS, kde vás oboznámia s podmienkami a aktuálnym cenníkom.
V priebehu minulého roka využili túto možnosť tisícky rodičov. ÚNSS navštívila 69 miest a obcí po celom Slovensku a odmerala zrakové parametre 8797 deťom v 163 materských školách. 1481 (17 %) z nich dostalo na základe analýzy výsledkov odporúčanie na návštevu detského očného lekára.

Odmenení Cenou Nadácie Orange
V roku 2014 prispelo k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach, ktorým sa Nadácia Orange prioritne venuje, množstvo mimovládnych organizácií. O ocenenie v 6. ročníku Ceny Nadácie Orange sa uchádzalo 101 z nich, pričom súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií: sociálna inklúzia, vzdelávanie a komunitný rozvoj. V prvej menovanej kategórii sa na 3. mieste umiestnila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska práve za aktivity a služby v prospech ľudí so zrakovým postihnutím a za program Zdravé oči už v škôlke.

Prínos tohto programu a záujem o skríningové merania zrakových parametrov detí v predškolskom veku nielen zo strany rodičov, materských škôl, ale aj firiem si už vyžiadali vytvorenie samostatnej internetovej stránky. Všetky potrebné a pravidelne aktualizované informácie tak nájdete na www.zdraveocivskolke.sk.

Dušana Blašková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Next article