Home » Zdravie ženy » ROZTRÚSENÁ SKLERÓZA A TEHOTENSTVO
Zdravie ženy

ROZTRÚSENÁ SKLERÓZA A TEHOTENSTVO

Roztrúsená skleróza (Sclerosis multiplex, ďalej SM) je chronické neurologické, potenciálne invalidizujúce ochorenie. Aj keď sa stále jedná o ochorenie nevyliečiteľné, dnes dokážeme pozitívne ovplyvniť prirodzený priebeh ochorenia protizápalovými liekmi.

SM je ochorením mladých dospelých. Najčastejšie sa objavuje vo veku 20 až 40 rokov, s trojnásobnou prevahou postihnutia žien. Ochorenie je ženám diagnostikované veľmi často v  reprodukčnom veku, kedy plánujú tehotenstvo. V  súvislosti s graviditou riešime viaceré aspekty ako sú bezpečnosť vývoja plodu, otázky genetického rizika predispozície k SM, ako aj možnosti liečby počas tehotenstva a v popôrodnom období.

Vplyv tehotenstva na priebeh ochorenia

Ešte do druhej polovice 20. storočia sme pacientkam neodporúčali otehotnieť. Tento postoj zmenili zistenia, že tehotenstvo a pôrod nemajú dlhodobý negatívny vplyv na neskorší vývoj choroby. Naopak, dnes pozorujeme, že pacientky, ktoré porodili viacero detí, majú priaznivejší vývoj ochorenia. Nenaplnené materstvo bývalo zdrojom veľkého stresu s nepriaznivým dopadom na priebeh choroby. Tehotenstvo je obdobím imunotolerancie. Zmeny, ktoré nastávajú v imunitnom systéme počas tehotenstva, spôsobujú zníženie rizika relapsu (relaps- prechodné zhoršenie zdravotného stavu) počas tehotenstva, najvýraznejšie v 3. trimestri. Aj keď je výskyt relapsu v gravidite pomerne zriedkavý, ak vznikne, je ho možné bezpečne liečiť redukovanými dávkami kortikoidov a imunoglobulínmi.

Riziko tehotenských komplikácií

Samotná SM nespôsobuje zvýšené riziko vrodených vývojových chýb u dieťaťa. Nie je ani spojená so zvýšeným rizikom tehotenských komplikácií. Pacientky rodia najčastejšie prirodzene. Pri vyššom stupni neurologického postihnutia, zapríčineného slabosťou svalov panvového dna, môže byť pôrod uskutočnený cisárskym rezom. Použitie analgézie počas pôrodu je bezpečné, pacientky si môžu zvoliť epidurálnu anestézu bez rizika zhoršenia ochorenia. Roztrúsená skleróza neovplyvňuje plodnosť pacientok. Keďže však stúpa vek, kedy sa plánuje tehotenstvo, vzrastá počet neplodných párov v celej populácii. Preto aj niektoré pacientky s  SM môžu mať problém otehotnieť a vyhľadávajú asistovanú reprodukciu. Môže byť však spojená s vyšším rizikom relapsu, hlavne pri neúspešnom pokuse.

Pre priaznivý priebeh SM počas gravidity je však dôležité plánovať tehotenstvo počas minimálne 1 rok trvajúcej remisie.

Obdobie dojčenia

Pre dieťa je dojčenie prospešné a odporúča sa aspoň 6 mesiacov. Avšak pacientky, ktoré sú ohrozené vysokým rizikom relapsu, by sa mali neodkladne vrátiť k  imunomodulačnej liečbe. Riziká z nárastu neurologického postihnutia matky prevážia prínos dojčenia. V zásade však rešpektujeme rozhodnutie pacientky. Po ukončení dojčenia, najčastejšie do 6 mesiacov, sa vraciame k protizápalovej liečbe. Tehotenstvá u  stabilizovaných pacientok nezhoršia priebeh SM. Pre priaznivý priebeh SM počas gravidity je však dôležité plánovať tehotenstvo počas minimálne 1 rok trvajúcej remisie. Tehotenstvo u pacientok s SM má byť plánovaný proces. V súčasnosti nové možnosti liečby poskytujú okrem komfortu podávania vo forme tabliet, krátkodobého užívania a po uplynutí ochranného obdobia, aj možnosti presného naplánovania vhodného obdobia pre bezpečnú graviditu a dojčenie. SM nemá vplyv na priebeh ani výsledok tehotenstva. Parametre sledované po pôrode u  novorodencov sú porovnateľné s bežnou populáciou.

MUDr. VIERA HANČINOVÁ
Neurologická klinika SZU, UNB Ružinov, Bratislava


Next article