Domovská stránka » PERSONALIZOVANÁ LIEČBA V ONKOLÓGII A JEJ VÝHODY
Inovatívna medicína

PERSONALIZOVANÁ LIEČBA V ONKOLÓGII A JEJ VÝHODY

MUDR. MARIAN STREŠKO, PHD

Prednosta onkologickej kliniky, Fakultná nemocnica Trnava

Medicína zohľadňujúca individuálne rozdiely v genetickej výbave môže lekárom a pacientom pomôcť vo viacerých oblastiach. Vďaka nej je možná včasná diagnostika, presnejšia prognóza a lepší výber liečby, ale aj predpovedanie vzniku či recidívy onkologického ochorenia alebo nežiaducich účinkov liečby. Rozprávali sme sa o tom s prednostom onkologickej kliniky FN Trnava MUDr. Marianom Streškom, PhD.

Čo znamená personalizovaný systém liečby?

Personalizovaná medicína je medicína ušitá na mieru pacienta. Personalizovaná liečba je založená na poznatku, že pacienti s rovnakým onkologickým ochorením môžu reagovať na rovnakú liečbu rozličným spôsobom. U niektorých pacientov môže byť liečba veľmi účinná. Naopak, u iných pacientov s tým istým ochorením je liečba neúčinná.

Cielená liečba má oproti klasickej chemoterapii výrazne menej nežiaducich účinkov. Vďaka nej sa darí napĺňať hlavný cieľ onkologickej liečby, a to dlhší a kvalitnejší život.

Títo pacienti sú zbytočne liečení a zbytočne podstupujú toxicitu a stres z liečby. Základom personalizovanej medicíny sú individuálne rozdiely medzi pacientmi, ktoré sú obsiahnuté v našich génoch. Na základe určitých rozdielov v týchto génoch vieme s vysokou pravdepodobnosťou zistiť, či bude onkologická liečba účinná. Ďalej vieme posúdiť, aké je riziko vzniku recidívy ochorenia a či existuje zvýšené riziko vzniku nádorového ochorenia.

Navštívte portál pre lekárov a pacientov

Ako sa tento typ liečby využíva v onkológii?

Personalizovaná medicína sa využíva hlavne v troch základných oblastiach.


  • Včasná detekcia nádorového ochorenia: Na včasnú detekciu nádorového ochorenia sa využíva cirkulujúca nádorová DNA. Cirkulujúca nádorová DNA je prítomná v krvi pacienta už vo včasnom štádiu nádorového ochorenia, ešte skôr, ako sa objavia klinické príznaky ochorenia. Tieto testy sú v štádiu intenzívneho výskumu.
  • Určenie prognózy onkologického ochorenia: Na základe vyšetrenia génov, ktoré sú prítomné v nádorovom tkanive, vieme určiť, akú prognózu má pacient s daným onkologickým ochorením. Na základe týchto testov vieme pri niektorých nádoroch určiť aj to, či pacient potrebuje onkologickú liečbu alebo nie. Tieto testy sa využívajú hlavne pri karcinóme prsníka, karcinóme pľúc a pri kolorektálnom karcinóme.
  • Liečba nádorových ochorení: Pri rozhodovaní o liečbe používame farmakogenetické testovanie. Toto testovanie je založené na testovaní genetických faktorov, ktoré sú prítomné v krvi pacienta alebo v nádorovom tkanive. Na základe týchto výsledkov sa potom vieme rozhodnúť pre určitú špecifickú liečbu. Vieme predpovedať aj nežiaduce účinky tejto liečby a individuálne prispôsobiť dávkovanie liekov.

Ako sa za posledné roky zlepšila situácia v možnostiach liečby onkologických ochorení?

Zavedením cielenej liečby onkologických ochorení sa výrazne zlepšila prognóza niektorých zhubných nádorov. Cielená liečba má oproti klasickej chemoterapii výrazne menej nežiaducich účinkov. Vďaka nej sa darí napĺňať hlavný cieľ onkologickej liečby, a to dlhší a kvalitnejší život. Pokroky v oblasti personalizovanej medicíny viedli k zmene postoja k liečbe nádorového ochorenia. Do popredia sa dostáva agnostická liečba nádorov, pri ktorej už neliečime nádor podľa toho, odkiaľ pochádza, ale podľa konkrétnych molekulárnych charakteristík, ktoré riadia rast nádoru.

Ako ovplyvňuje telemedicína a digitalizácia v zdravotníctve oblasť onkológie?

Telemedicína je súčasť elektronizovaného zdravotníctva a je zameraná na poskytovanie medicínskych služieb na veľké vzdialenosti. Na Slovensku je telemedicína len začínajúca a málo rozvinutá súčasť onkologickej starostlivosti. Jej využitie v onkológii spočíva hlavne v monitorovaní chronických pacientov v horšom klinickom stave a v monitorovaní nežiaducich účinkov po liečbe. Potreba telemedicíny sa ukazuje v súčasnosti v kontexte prebiehajúcej covidovej epidémie.

Sú už dnes slovenskému pacientovi prístupné nejaké digitálne komunikačné pomôcky, ktoré pomôžu lekárovi v rámci telemedicíny lepšie komunikovať s pacientom (aplikácie, online trackery a iné)?

Digitalizácia zdravotníctva sa v súčasnosti využíva hlavne pri predpisovaní liekov a objednávaní pacientov na vyšetrenie. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania telemedicínskych riešení sú finančné zdroje v zdravotníctve a nekategorizovanie týchto výkonov.

Ďalší článok