Home » Civilizačné ochorenia » CUKROVKA 2. TYPU A ZVÝŠENÉ RIZIKO SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ
Sponzorováno

Cukrovka (diabetes mellitus) je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie hladiny krvného cukru (hyperglykémia). Pri cukrovke okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme dochádza aj k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody.

Čo by sme mali o tomto ochorení vedieť?

Je to celoživotné ochorenie, ktoré vieme liečiť, ale zatiaľ ho nedokážeme úplne vyliečiť. Aj na Slovensku je situácia, čo sa týka výskytu cukrovky, veľmi zlá. Zatiaľ čo v roku 1980 bolo evidovaných v Slovenskej republike približne 122 000 diabetikov, v roku 2018 to už bolo viac ako 355 000 pacientov s cukrovkou. Okrem toho je potrebné počítať aj s veľkým percentom nediagnostikovanej cukrovky v populácii.

Na troch poznaných cukrovkárov pripadá jeden s nerozpoznaným ochorením. Zvyšuje sa aj počet diabetikov v detskom veku, ale najmä počet diabetikov nad 60 rokov. Z celkového počtu registrovaných diabetikov v Slovenskej republike tvoria plných 25 % osoby staršie ako 70 rokov. Cukrovka sa tak stáva celosvetovo, ale aj v našej krajine závažným zdravotným, ako aj socio-ekonomickým problémom.

Čo je skutočnou hrozbou pre pacienta s cukrovkou

Cukrovka 2. typu je jeden z najzávažnejších rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb. Srdcovo-cievne ochorenia sú na prvom mieste v príčinách úmrtí v mnohých krajinách aj na Slovensku. Alarmujúcou skutočnosťou je fakt, že nielen výskyt cukrovky 2. typu, ale aj srdcovo-cievnych ochorení v populácii neustále narastá.

Čo rozumieme pod srdcovo-cievnym ochorením

Zmeny na veľkých cievach (diabetická makroangiopatia) je súhrnné označenie pre aterosklerotické zmeny na veľkých a stredných tepnách diabetikov. V klinickom obraze postihnutia veľkých ciev pri cukrovke prevládajú prejavy postihnutia koronárnych ciev (ischemická choroba srdca), mozgových ciev (cievne mozgové príhody) a končatinových ciev (ischemická choroba dolných končatín), aj keď ateroskleróza je lokalizovaná aj v iných častiach cievneho riečiska (napr. v obličkových tepnách).

Ako môžeme toto riziko znížiť

V súčasnosti najdôležitejším cieľom komplexnej liečby diabetikov 2. typu je znížiť ich celkové srdcovo-cievne (kardiovaskulárne) riziko. K prevencii vzniku a progresie srdcovo-cievnych komplikácií pri cukrovke 2. typu je nutný multifaktoriálny prístup spočívajúci nielen v optimalizácii glykemickej kompenzácie, ale tiež v agresívnej liečbe hlavne vysokého krvného tlaku (artériovej hypertenzie) a porúch v hladinách krvných tukov (dyslipoproteinémií).

Do akej miery je dôležitá spolupráca pacienta a lekára

Spolupráca pacienta a lekára je veľmi dôležitá. Prognóza diabetika napriek najlepšej a najdrahšej liečbe závisí z viac ako 50 % na jeho vlastnom prístupe k chorobe a ochote akceptovať a dodržiavať diétne a režimové opatrenia, ktoré sú pre úspech liečby nevyhnutné.

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.,
SchronerMED, s. r. o.,
interná a diabetologická ambulancia, Košice

Další článek